Transportsystem avløp

Oversikt over typiske risikofylte arbeidsoperasjoner relatert til transportsystem avløp

Nummereringen under viser til kapittelinndelingen i den trykte rapporten

5.1

Arbeider som innebærer kontakt med avløpsvann og -slam

5.2

Arbeider i områder med farlige gasser eller lavt oksygennivå

5.8

Spyling og suging (transportsystem avløp)

5.12

Manuelt arbeid med tilstoppet utstyr

5.13

Arbeid i pumpestasjon (transportsystem avløp)

5.15

Arbeid i fordrøyingsbasseng (transportsystem avløp)

5.16

Arbeid i kum

5.17

Arbeid i kulverter, tunneler og store ledninger (trange rom)

5.18

Tetthetsprøving/ trykkprøving

5.19

Arbeid fra båt

5.21

Arbeid i høyden og arbeid på flere plan

5.25

Arbeid på og ved elektriske anlegg og utstyr

5.26

Arbeid med kjemikalier

5.27

Varmt arbeid

5.28

Bruk av farlig redskap/ arbeidsutstyr

5.29

Arbeid på og ved veg

5.30

Arbeid på og nær maskiner/utstyr

5.31

Arbeid med asbest