Transportsystem vann

Oversikt over typiske risikofylte arbeidsoperasjoner relatert til transportsystem vann

Nummereringen under viser til kapittelinndelingen i den trykte rapporten

5.2

Arbeid i områder med farlige gasser eller lavt oksygennivå

5.6

Arbeid i sumper, tanker, tildekkede bassenger (inkl. høydebasseng) og lukkede rom (vannbehandlingsanlegg og transportsystem vann)

5.10

Spyling (transportsystem vann)

5.14

Arbeid i trykkøknings-/reduksjonsstasjon (transportsystem vann)

5.16

Arbeid i kum

5.17

Arbeid i kulverter, tunneler og store ledninger (trange rom)

5.18

Tetthetsprøving/trykkprøving

5.19

Arbeid fra båt

5.21

Graving og arbeid i grøfter og sjakter

5.25

Arbeid på og ved elektriske anlegg og utstyr

5.26

Arbeid med kjemikalier

5.27

Varmt arbeid

5.28

Bruk av farlig redskap/arbeidsutstyr

5.29

Arbeid på og ved veg

5.30

Arbeid på og nær maskiner/utstyr

5.31

Arbeid med asbest