Tetthetsprøving/trykkprøving

1. Typiske risikoforhold

Tetthetsprøving og trykkprøving utføres både av nye og eksisterende ledninger og kummer. Arbeidet kan innebære arbeid med komprimert luft eller vann under høyt trykk. Svikt i tetteplugger, rørdeler eller forankringer under utførelsen av arbeidet kan føre til at store mengder energi plutselig blir frigitt. Dersom en arbeidstaker blir truffet av løse deler eller fragmenter som blir slynget ut kan dette medføre alvorlige personskader som for eksempel øye- eller hodeskader. Opphold i kum som står under prøvetrykk kan også innebære risiko for drukning.

Tetthetsprøving/trykkprøving kan medføre behov for entring av kum. Se kapittel 5.16 for mer informasjon om typiske risikoforhold og tiltak for sikkert arbeid i kum.

2. Slik jobber du sikkert

Sikkerhetsvakt

Det skal alltid være to personer tilstede ved tetthetsprøving/trykkprøving. Minst en person skal tillegges oppgaven som sikkerhetsvakt. Sikkerhetsvakten skal befinne seg på sikkert sted, og skal hele tiden mens arbeidet pågår ha øyekontakt med personen som utfører arbeidet. Sikkerhetsvakten skal ha nødvendig verne-, beredskaps- og førstehjelpsutstyr tilgjengelig, inkludert egnet kommunikasjonsutstyr for tilkalling av hjelp ved en eventuell uønsket hendelse.

Tetthetsprøving av trykkløs ledning

Tiltak knyttet til tetthetsprøving av trykkløs ledning:

 • Ved valg av metode for tetthetsprøving må det tas hensyn til sikkerhet for arbeidstakere under utførelse av arbeidet.
 • Det er viktig at plugger ikke forskyver seg når prøvingstrykk påføres. Det er derfor viktig at pluggen plasseres skikkelig inn i rørene.
 • Behov for avstempling må alltid vurderes. Dette er ofte nødvendig ved større dimensjoner.
 • Dersom ledningsstrekningen som skal prøves er utført med stake/spylekummer settes en plugg gjerne i toppen av disse. Vær oppmerksom på at stigerør/plugg må avstemples.
 • Nødvendige sikkerhetsventiler må være påmontert systemet.
 • Det er viktig at arbeidstakerne er informert om hvilke krefter som oppstår som følge av tetthetsprøven samt konsekvenser ved svikt.
 • Nødvendig verneutstyr som hjelm, øyevern og hansker skal benyttes.
 • For nye ledninger: Sjekk at ledningen er spylt/pluggrenset, slik at den er fri for fremmedlegemer.
 • Gå aldri ned i kummer som står under prøvetrykk!

Trykkprøving av trykkledning

Tiltak knyttet til trykkprøving av trykkledning:

 • Ved valg av metode for tetthetsprøving må det tas hensyn til sikkerhet for arbeidstakere under utførelse av arbeidet.
 • Det er viktig at alle komponentene i ledningsanlegget er dimensjonert for å tåle krefter som oppstår under normale driftsforhold og krefter ledningsanlegget blir utsatt for i forbindelse med trykkprøvingen.
 • Behov for avstempling må alltid vurderes. Dersom det prøves mot blindflens i grøft skal denne stemples av. Det er viktig at stemplingen dimensjoneres i forhold til kreftene som kan oppstå under trykkprøvingen.
 • Pass på at tilstøtende ledninger og eventuelle stikkledninger til bygninger er avstengt.
 • Nødvendige sikkerhetsventiler må være påmontert systemet.
 • Det er viktig at arbeidstakerne er informert om hvilke krefter som oppstår som følge av tetthetsprøven samt konsekvenser ved svikt.
 • Nødvendig verneutstyr som hjelm, øyevern og hansker bør benyttes.
 • For nye ledninger: Sjekk at ledningen er spylt/pluggrenset, slik at den er fri for fremmedlegemer.
 • Gå aldri ned i kummer som står under prøvetrykk!

Tetthetsprøving av kum

Tiltak knyttet til tetthetsprøving av kum:

 • Ved valg av metode for tetthetsprøving må det tas hensyn til sikkerhet for arbeidstakere under utførelse av arbeidet. Tetthetstesting med vann uten overtrykk anbefales dersom overtrykk i kummen under tetthetsprøvingen forårsaker store reaksjonskrefter som er vanskelige å forankre eller ved kummer med DN > 1250.
 • Behov for avstempling må alltid vurderes. Avstempling må påregnes ved store dimensjoner.
 • Det er viktig at arbeidstakerne er informert om hvilke krefter som oppstår som følge av tetthetsprøven samt konsekvenser ved svikt.
 • Nødvendig verneutstyr som hjelm, øyevern og hansker bør benyttes.
 • Gå aldri ned i kummer som står under prøvetrykk!