Forord

Beskrivelse av nåsituasjonen for arbeidet med HMS i vannbransjen viser store ulikheter mellom de forskjellige kommunene/selskapene i Norge. Norsk Vanns arbeidsgruppe for HMS-arbeid i vannbransjen (2016 – 2017) har avdekket at det er knyttet utfordringer til holdninger med å ta viktigheten av HMS på alvor.

Vannbransjen preges av mange ulike oppgaver hvor det er knyttet stor risiko, både ved vannbehandlingsanlegg, avløpsrenseanlegg og i transportsystemet. Arbeidsgruppen foreslo et prosjektforslag som kunne resultere i et oppslagsverk om hvordan man best mulig kan jobbe godt med HMS-tiltak i egen virksomhet.

Formålet med dette prosjektet har vært å utvikle et web-basert oppslagsverk for beste praksis på HMS-arbeid i vannbransjen. Alle risikofylte arbeidsoppgaver er kartlagt, og tiltak for å sikre godt og sikkert arbeid er beskrevet. Oppslagsverket som skal bli en egen webside skal være enkel å finne fram i, og skal fungere like godt for ledere, verneombud som driftsoperatører. Styringsgruppen bestemte underveis at det også ville være hensiktsmessig å utgi oppslagsverket som en skriftlig rapport.

Norconsult har vært engasjert som rådgiver for gjennomføringen. Ann Kristin Årskog Vikhagen har vært oppdragsleder fra Norconsult og har hatt med seg Magnhild Eliassen i arbeidet. Prosjektleder fra Norsk Vann har vært Thomas Langeland Jørgensen.

Styringsgruppen har bestått av følgende representanter:

 • Rikke Wallum (Moss kommune)
 • Stine Engen (GIVAS IKS)
 • Bjørg Meling (IVAR IKS)
 • Candyce Tvedt (VEAS)
 • Helene Ekren Wenner (Bærum kommune)

Følgende personer har vært med som referansegruppe og deltatt i workshop og kommet med innspill i en høringsrunde:

 • Torgunn Sætre (HMS-leder, NRV/NRA IKS)
 • Petter Anfinsen (Ingeniør HMS, Tromsø kommune)
 • Marit Skjel (Rådgiver, Norsk Vann)
 • Geir Simensen (Daglig leder, Søndre Follo Renseanlegg IKS)
 • Kjell Ståle Bratting (Driftsoperatør, Drammen kommune)
 • Ryan Mathisen (Verneombud, Vestfold Vann IKS)
 • Atle Grimstad (Stab/HMS avløpstransport, Oslo kommune VAV)
 • Trude Haug (Prosjektleder, Driftsassistansen i nordre Nordland)
 • John Arve Brødreskift (Prosjektleder forvaltning, Molde Vann og avløp KF)

Norsk Vann takker alle medvirkende for et godt samarbeid og gode innspill i prosjektet.

Hamar, 18. januar 2019

Thomas Langeland Jørgensen, Norsk Vann