Sammendrag

Vannbransjen preges av mange ulike arbeidsoppgaver som innebærer høy risiko, både ved vannbehandlingsanlegg, avløpsrenseanlegg og i transportsystemet. I 2015 nedsatte styret i Norsk Vann en arbeidsgruppe som skulle jobbe med HMS-arbeid i vannbransjen.

Arbeidsgruppen jobbet blant annet med å kartlegge og beskrive nåsituasjonen og fremtidige utfordringer innen HMS-arbeidet. Beskrivelsen av nåsituasjonen viste store ulikheter mellom forskjellige kommuner/ selskaper. Arbeidsgruppen konkluderte på bakgrunn av dette med at det var behov for å se mer konkret på beste praksis for HMS-arbeidet i bransjen.

Med bakgrunn i anbefalingen fra arbeidsgruppen besluttet Norsk Vann å etablere et eget prosjekt for å utarbeide et oppslagsverk for beste praksis for HMS-arbeid i vannbransjen. Prosjektet er styrt av en prosjektleder hos Norsk Vann og en styringsgruppe med 5 representanter fra Norsk Vanns medlemmer. I tillegg til styringsgruppen har det blitt oppnevnt en referansegruppe for involvering og forankring av arbeidet i bransjen. For å dra nytte av styrings- og referansegruppens erfaring og kompetanse i arbeidet, ble det gjennomført en workshop for å få konkrete innspill til oppslagsverket.

Oppslagsverket omfatter typiske risikofylte arbeidsoperasjoner og problemstillinger knyttet til ivaretakelse av sikkerhet og helse ved arbeid i vannbehandlingsanlegg, avløpsrenseanlegg og transportsystem for vann og avløp.

Oppslagsverket beskrivertypiske risikoforhold knyttet til utførelsen av ulike drifts- og vedlikeholdsoppgaver og tiltak for å kunne utføre disse på en sikker og helsemessig forsvarlig måte.

Målet med oppslagsverket er å gi alle i vannbransjen et sted å gå når ledere, verneombud og arbeidstakere har spørsmål til om ulike risikofylte arbeidsoperasjoner utføres sikkert og helsemessig forsvarlig ved den enkelte virksomhet. Oppslagsverket er også ment å benyttes som inspirasjon og hjelpemiddel til utarbeidelse av skriftlige instrukser for risikofylte arbeidsoperasjoner som alle virksomheter skal ha i sitt HMS-styringssystem. Oppslagsverket er basert på beste praksis for HMS-arbeid i bransjen, og kan på noen områder gå utover minimumskrav i lovverket.