Kort om systematisk HMS-arbeid i virksomheter

I henhold tilarbeidsmiljøloven og internkontrollforskriften skal alle virksomheter som sysselsetter arbeidstakere ha et internkontrollsystem som skal sikre at virksomheten følger kravene i HMS-regelverket.

Krav til systematisk HMS-arbeid

HMS-regelverket er i stor grad funksjonsbasert. Dette innebærer at internkontrollsystemet skal tilpasses forholdene ved den enkelte virksomhet, både med hensyn til aktiviteter, risikoforhold og størrelse. Dette betyr at virksomheter med få ansatte og lav risiko knyttet til sin virksomhet/aktiviteter kan ha et enklere og mindre omfattende internkontrollsystem enn virksomheter med høy risiko eller mange ansatte. Oppslagsverket er basert på beste praksis for HMS-arbeid i vannbransjen, og kan på noen områder gå utover minimumskrav i lovverket.

Den som leder virksomheten skal sørge for at kravene i HMS-regelverket blir systematisk fulgt opp.

Oppfølgingen skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter. En oversikt over forskrifter tilhørende Arbeidsmiljøloven finnes her.

HMS-arbeidet skal dokumenteres skriftlig.

Hva innebærer dette for din virksomhet?

For å ivareta kravene i internkontrollforskriften og arbeidsmiljøloven er det blant annet viktig at din virksomhet har skriftlige beskrivelser av:

  • Hvilke mål virksomheten har for helse, miljø og sikkerhet.
  • Hvordan virksomheten er organisert, blant annet fordeling av ansvar og oppgaver innenfor HMS.
  • Rutiner for planlegging og risikovurdering av alle arbeidsoperasjoner som skal utføres. Dersom det skal gjennomføres risikofylte arbeidsoperasjoner som ikke er tilstrekkelig dekket av foreliggende sikkerhetsinstrukser, må det gjennomføres en sikker jobb analyse (SJA) av disse.
  • Skriftlige instrukser for utførelse av risikofylte arbeidsoperasjoner som beskriver hvordan arbeidet skal utføres og hvilke sikkerhetstiltak som må iverksettes. Anbefalingene i denne rapporten er ment å være et hjelpemiddel for virksomhetene i dette arbeidet.
  • Rutiner for opplæring og informasjon som sikrer at alle arbeidstakere har nødvendige kunnskaper og ferdigheter slik at de kan utføre arbeidsoppgavene sine på en trygg måte og i henhold til gjeldende HMS-krav. Opplæringen må også omfatte bruk av verne-, sikkerhets- og beredskapsutstyr. Arbeidstakere som er involvert i arbeid knyttet til legging av vann og avløpsledninger i grunnen (grøfter), anboringer og påkoblinger på ledningsanlegget og kontroll av ledningsanlegget bør også ha ADK-1-sertifisering. ADK-1 opplæringen gir nødvendig kompetanse til praktisk utførelse av VA – ledningsanlegg, i samsvar med de krav som lover, forskrifter, normer og standarder stiller til et moderne ledningsanlegg. Mer informasjon om ADK-1 ordningen finnes her.
  • Rutiner for kontroll, vedlikehold og utskifting av verne-, sikkerhets- og beredskapsutstyr, som sikrer at nødvendig og egnet utstyr i tilfredsstillende stand benyttes.
  • Rutiner for kontroll og vedlikehold av arbeidsutstyr, som om sikrer at kun egnet utstyr i godkjent stand benyttes.
  • Rutine for å oppdage, forebygge og håndtere feil og mangler.
  • Hvordan HMS-rutinene gjennomgås for å sikre at de fungerer etter hensikten.
  • Beredskapsrutiner for nødsituasjoner.

Det kan være nødvendig å utarbeide internkontrolldokumentasjon på et annet språk i tillegg til norsk dersom virksomheten har arbeidstakere som ikke behersker norsk.