Beste praksis for HMS-arbeid i vannbransjen

Velkommen til Norsk Vanns oppslagsverk over typiske risikofylte arbeidsoperasjoner og problemstillinger knyttet til ivaretakelse av sikkerhet og helse ved arbeid i vannbehandlingsanlegg, avløpsrenseanlegg og i transportsystemer for vann og avløp. Her finner du beskrivelser av typiske risikoforhold knyttet til utførelsen av ulike drifts- og vedlikeholdsoppgaver og tiltak for å kunne utføre disse på en sikker og helsemessig forsvarlig måte.

Vårt mål

Målet med denne siden er å gi ledere, verneombud og arbeidstakere i vannbransjen en enkel oversikt hvordan man skal sørge for at ulike risikofylte arbeidsoperasjoner utføres sikkert og helsemessig forsvarlig ved den enkelte virksomhet.

Sidene er delt inn i tre hovedområder:

Sammendrag

Siden du er på nå. Inneholder forord og sammendrag; på norsk og engelsk

Beste praksis

En oversikt over 35 beskrivelser av beste praksis for HMS-arbeid innenfor alle deler av vannbransjen

Bakgrunn

Inneholder forkortelser, begreper og definisjoner, råd for systematisk HMS-arbeid, beskrivelse av risikofylte arbeidsoperasjoner og referanser

Forord

Beskrivelse av nåsituasjonen for arbeidet med HMS i vannbransjen viser store ulikheter mellom de forskjellige kommunene/selskapene i Norge. Norsk Vanns arbeidsgruppe for HMS-arbeid i vannbransjen (2016 – 2017) har avdekket at det er knyttet utfordringer til holdninger med å ta viktigheten av HMS på alvor. Vannbransjen preges av mange ulike oppgaver hvor det er knyttet stor risiko, både ved vannbehandlingsanlegg, avløpsrenseanlegg og i transportsystemet. Arbeidsgruppen foreslo et prosjektforslag som kunne resultere i et oppslagsverk om hvordan man best mulig kan jobbe godt med HMS-tiltak i egen virksomhet.

Sammendrag

Vannbransjen preges av mange ulike arbeidsoppgaver som innebærer høy risiko, både ved vannbehandlingsanlegg, avløpsrenseanlegg og i transportsystemet. I 2015 nedsatte styret i Norsk Vann en arbeidsgruppe som skulle jobbe med HMS-arbeid i vannbransjen. Arbeidsgruppen jobbet blant annet med å kartlegge og beskrive nåsituasjonen og fremtidige utfordringer innen HMS-arbeidet. Beskrivelsen av nåsituasjonen viste store ulikheter mellom forskjellige kommuner/selskaper. Arbeidsgruppen konkluderte på bakgrunn av dette med at det var behov for å se mer konkret på beste praksis for HMS-arbeidet i bransjen.

English summary

The water industry is characterized by many different tasks that entail high risk, both in water treatment plants, sewage treatment plants and in the transport system. In 2015, the board of Norsk Vann established a committee to assess HSE routines in the water industry. The committee’s responsibility was essentially to map and describe the current situation as well as future challenges related to HSE within the industry. The evaluation of the current situation showed considerable differences between different municipalities/companies. Based on this, the committee concluded that there was a need to look more closely at best practice for HSE work in the industry.

"Dette oppslagsverket skal gjøre det enkelt for deg som leder, verneombud eller ansatt å finne beste praksis for godt HMS-arbeid i vannbransjen!"

– Thomas Langeland Jørgensen