Avløpsrenseanlegg

Oversikt over typiske risikofylte arbeidsoperasjoner relatert til avløpsrenseanlegg

Nummereringen under viser til kapittelinndelingen i den trykte rapporten

5.1

Arbeider som innebærer kontakt med avløpsvann og -slam

5.2

Arbeider i områder med farlige gasser eller lavt oksygennivå

5.3

Arbeid i og ved åpne bassenger (avløpsrenseanlegg)

5.5

Arbeid i sumper, tanker, tildekkede bassenger og lukkede rom (avløpsrense-anlegg)

5.7

Spyling og suging (avløpsrenseanlegg)

5.11

Manuelt arbeid med ristgods

5.12

Manuelt arbeid med tilstoppet utstyr

5.22

Arbeid i høyden og arbeid på flere plan

5.23

Bruk av taljer, kraner og annen løfteredskap

5.24

Bruk av mobilt arbeidsutstyr (truck, hjullaster etc.)

5.25

Arbeid på og ved elektriske anlegg og utstyr

5.26

Arbeid med kjemikalier

5.27

Varmt arbeid

5.28

Bruk av farlig redskap/arbeidsutstyr

5.29

Arbeid på og ved veg

5.30

Arbeid på og nær maskiner/utstyr

5.31

Arbeid med asbest