Arbeider i områder med farlige gasser eller lavt oksygennivå

Figur 2: Arbeider i områder med farlige gasser eller lavt oksygennivå (Foto: Kjell Ivar Gran, VEAS)

1. Typiske risikoforhold

Helsefarlige gasser

Forråtnelse av organisk materiale kan føre til dannelse av helsefarlige gasser som hydrogensulfid (H2S) og ammoniakk (NH3):

 • Hydrogensulfid (H2S)
  • I stillestående vann og i slamansamlinger kan det dannes hydrogensulfid.
  • Hydrogensulfid er en fargeløs, giftig gass ved romtemperatur med en karakteristisk stikkende lukt av råtne egg.
  • Gassen er noe tyngre enn luft, og dannes ved anaerob bakteriell nedbrytning av svovelholdige organiske forbindelser, eller ved reduksjon av sulfat.
  • Luktubehag oppstår ved en konsentrasjon på 0,13 – 30 ppm. Irritasjon og betennelsesreaksjoner kan oppstå ved lave konsentrasjoner (under 10 ppm). Vedvarende eksponering kan gi såkalte «gassøyne» med kløe, irritasjon og tåreflod. Ved 50 ppm hydrogensulfid kan det inntre markert tørrhet og irritasjon av nese og hals. Det kan oppstå permanente skader, men symptomene forsvinner gjerne når eksponeringen opphører. Ved konsentrasjoner over 100 ppm lammes luktesansen. Vedvarende eksponering ved konsentrasjoner > 100 ppm kan medføre lungeødem, bevisstløshet og eventuell død.
  • Grenseverdi for hydrogensulfid er 5 ppm og takverdi er 10 ppm.
 • Ammoniakk (NH3)
  • Ammoniakk er en fargeløs, giftig gass med stikkende lukt.
  • Ammoniakkgass kan irritere øyne, hud og slimhinner. I høye konsentrasjoner kan den være etsende og gi alvorlige øyeskader. Gassen kan gi svie i øyne, nese, munn og svelg. I alvorlige tilfeller kan gassen føre til hevelser i luftveier og pustebesvær. Kraftig eller langvarig eksponering kan også føre til bevisstløshet, kramper og alvorlige lungeskader.
  • Grenseverdi for ammoniakk er 15 ppm, og korttidsverdi er 50 ppm.

Andre typer av helsefarlige gasser kan også forekomme i for eksempel tanker og kummer.

Lavt oksygennivå

Lavt oksygennivå kan for eksempel forekomme i lukkede rom med begrenset ventilasjon og i tanker hvor andre gasser fortrenger oksygen. I stillestående avløpsvann og i slam kan det som følge av nedbrytning av organisk materiale dannes hydrogensulfid. Denne gassen er tyngre enn luft, og er derfor spesielt farlig nede i kummer, sumper, basseng, tanker og kanaler.

Eksplosive gasser

Det kan også være tilfeller hvor avløpsvann og -slam kan føre til dannelse av metan (CH4) som er en eksplosiv gass. Metangass er lettere enn luft, og dannes ved anaerob nedbrytning av visse typer organisk materiale, bl.a. ved forråtnelse av slam, kloakk o.l. Gassen er nesten luktfri og ikke helsefarlig, men eksplosjonsfarlig i blanding med luft. Nedre eksplosjonsgrense (LEL) for metangass er 4,4 vol%.

2. Slik jobber du sikkert

Kartlegging, risikovurdering og opplæring

Arbeidsgiver skal kartlegge områder hvor det er fare for helsefarlige og eksplosjonsfarlige gasser eller lavt oksygennivå. På dette grunnlag skal arbeidsgiver risikovurdere forholdene og iverksette tiltak (ventilasjon, merking, eksplosjonssikker utforming på utstyr etc.).

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakere som settes til arbeid der de er eller kan bli utsatt for gasser, på forhånd får nødvendig opplæring, øving og instruksjon i arbeidet, slik at eksponering i størst mulig grad kan unngås eller reduseres.

Planlegging av arbeid – entringstillatelsessystem

Det skal etableres et entringstillatelsessystem for arbeid i tanker, tildekkede bassenger og andre områder hvor det kan være lite oksygen eller farlig arbeidsatmosfære (helsefarlige eller eksplosjonsfarlige gasser).

Det skal utpekes en sertifikatutsteder som utsteder entringstillatelser til slike områder. Sertifikatutsteder skal være en kompetent person som er gitt spesiell opplæring til oppgaven, og virksomheten skal melde fra til Arbeidstilsynet om hvem som til enhver tid har denne rollen.

Sikkerhetsvakt

Ved arbeid der det kan være fare for oksygenmangel eller farlige konsentrasjoner av helsefarlige eller eksplosive gasser skal det alltid være minimum to personer tilstede. Minst en person skal tillegges rollen som sikkerhetsvakt. Sikkerhetsvakten skal befinne seg på sikkert sted, og skal hele tiden mens arbeidet pågår ha øyekontakt med personen som utfører arbeidet. Sikkerhetsvakten skal ha nødvendig verne-, beredskaps- og førstehjelpsutstyr tilgjengelig, inkludert egnet kommunikasjonsutstyr for tilkalling av hjelp ved en eventuell uønsket hendelse.

God utlufting og ventilasjon

Det er viktig å sørge for god utlufting og ventilasjon i områder hvor det kan være lite oksygen eller farlige gasser tilstede.

Man skal ikke gå ned i kummer/kanaler/tanker eller inn i rom før det er foretatt god utluftning og gassmåling. Ventilasjonsvifte kan benyttes ved behov.

Gassmåling av farlige gasser og oksygeninnhold

Gassmåler skal brukes ved arbeid i områder hvor det kan være lite oksygen eller farlige gasser tilstede, typisk ved arbeid i kummer, pumpestasjoner, tanker, tildekkede bassenger mv. Gassmåler skal brukes før nedstigning/entring og under arbeidet for å konstatere om det er oksygenmangel i lufta eller om farlige gasser er tilstede.

Virksomheten må ha gassmålere som kan måle på de gassene som kan være tilstede. Gassmåler bør måle på flere gasser (H2S, O2, LEL, CO etc.).

Ved utslag på gassmåler skal følgende tiltak, inkludert bruk av verne- og sikkerhetsutstyr, iverksettes;

 • Ved utslag på lavt oksygennivå:
  • Vurder om arbeidet kan utsettes og området forlates.
  • Alternativt tilfør frisk luft, enten med fortsatt lufting eller ved hjelp av blåsemaskin. Dersom dette ikke er tilstrekkelig må friskluftsutstyr benyttes under arbeidet.
 • Ved utslag på gassmåler for helsefarlige gasser:
  • Vurder om arbeidet kan utsettes og området forlates. Området må alltid forlates umiddelbart ved utslag over takverdi.
  • Alternativt skal åndedrettsvern benyttes (gassmaske med egnet filter eller friskluftsutstyr). Oversikt over filtertyper iht. EN 14387:2004+A1:2008:
Fargekode
Filtertype
Bruksområde
Brun A For bruk mot visse organiske gasser og damper med kokepunkt over 65°C som spesifisert av produsent.
Grå B For bruk mot visse uorganiske gasser og damper som spesifisert av produsent.
Gul E For bruk mot svoveldioksid og andre sure gasser og damper som spesifisert av produsent.
Grønn K For bruk mot ammoniakk og organiske ammoniakkderivater som spesifisert av produsent.
Brun AX For bruk mot visse organiske gasser og damper med kokepunkt mindre eller lik 65°C som spesifisert av produsent. Kun for engangsbruk.
Fiolett SX For bruk mot spesifikke navngitte gasser og damper som spesifisert av produsent.

Åndedrettsvern må være tilpasset arbeidstakeren og arbeidsforholdene slik at utstyret ikke er ubehagelig å bruke.

NB: Gassmaske hjelper ikke mot lavt oksygennivå.

 • Ved utslag på eksplosive gasser:
  • Vurder om arbeidet kan utsettes og området forlates.
  • Alternativt tilfør frisk luft. Dette må gjøres under kontrollerte forhold. Viften må ikke settes ned i kummen om den ikke er EX-godkjent for bruk i klasse1-atmosfære. Før heller lufta via en jordet slange ned i kummen.
   NB: Dersom det er snakk om en gasstank/biogasstank skal det ikke tilføres luft, men det må brukes en inert gass for å unngå eksplosjonsfare.
  • Verktøy og redskap skal være av ikke gnistdannende materiale.
  • Arbeidstakerne skal benytte egnet arbeidstøy, laget av materialer som ikke kan fremkalle elektrostatiske utladninger som kan antenne eksplosive atmosfærer.
  • Bruk av tennkilder, som for eksempel lighter, og bruk og oppbevaring av elektronisk utstyr (påslått mobiltelefon o.l.) er forbudt.
  • Røyking er ikke tillatt i eller ved områder med eksplosjonsfarlige atmosfærer.
 • Det er viktig å merke seg at noen kommuner har en praksis om at det dersom gassmåleren gir utslag, selv om det ikke er over grenseverdi, alltid skal reageres som om det er gass tilstede.

 Livline med løftesele

Dersom det ved inspeksjon eller andre kortvarige arbeider er nødvendig å gå inn i rom som inneholder helsefarlige gasser, som har for lavt oksygeninnhold, eller der det er fare for eksplosjon, så skal livline med løftesele benyttes.