Bakgrunn og mål

Vannbransjen preges av mange ulike arbeidsoppgaver som innebærer høy risiko, både ved vannbehandlingsanlegg, avløpsrenseanlegg og i transportsystemet. I 2015 nedsatte styret i Norsk Vann en arbeidsgruppe som skulle jobbe med HMS-arbeid i vannbransjen. Arbeidsgruppen jobbet blant annet med å kartlegge og beskrive nåsituasjonen og fremtidige utfordringer innen HMS-arbeidet i bransjen.

Beskrivelsen av nåsituasjonen for arbeidet med HMS i vannbransjen viste store ulikheter mellom de forskjellige kommunene/selskapene. Arbeidsgruppen konkluderte blant annet med at det var behov for å se mer konkret på beste praksis for HMS-arbeidet i vannbransjen.

Med bakgrunn i anbefalingen fra arbeidsgruppen besluttet Norsk Vann å etablere et eget prosjekt for å utarbeide et oppslagsverk for beste praksis for HMS-arbeid i vannbransjen. Prosjektet gjennomføres i to faser. I den første fasen benyttes en ekstern rådgiver med rammeavtale med
Norsk Vann for faglig rådgivning og utarbeiding av rapport. I den andre fasen benyttes enten et kommunikasjonsbyrå eller interne ressurser i Norsk Vanns sekretariat, til å overføre det utarbeidede materialet til en egen meny påNorsk Vann. Norconsult AS er engasjert av Norsk Vann til å bidra i den første fasen av prosjektet. Denne rapporten oppsummerer resultatene fra dette arbeidet.

Målet med oppslagsverket er å gi alle i vannbransjen et sted å gå når ledere, verneombud og arbeidstakere har spørsmål til om ulike farlige arbeidsoperasjoner gjøres sikkert ved den enkelte virksomhet. Oppslagsverket er også ment å benyttes som inspirasjon og hjelpemiddel til utarbeidelse av skriftlige instrukser for risikofylte arbeidsoperasjoner som alle virksomheter skal ha i sitt HMS-styringssystem. Oppslagsverket er basert på beste praksis for HMS-arbeid i vannbransjen, og kan på noen områder gå utover minimumskrav i lovverket.

Følgende forutsetninger og avgrensninger ligger til grunn for denne rapporten:

  • Rapporten fokuserer på beste HMS-praksis i forbindelse med utførelse av typiske risikofylte arbeidsoperasjoner knyttet til drifts- og vedlikeholdsoppgaver ved vannbehandlingsanlegg, avløpsrenseanlegg og i transportsystemet.
  • HMS begrepet omfatter i denne sammenheng helse og sikkerhet for arbeidstakere.
  • Rapporten omfatter ikke:
    • Risikofylte arbeidsoperasjoner knyttet til biogassanlegg.
    • Ivaretakelse av byggherreansvaret og krav i henhold til
    • Etablering av et komplett HMS-styringssystem for virksomheter. Se under for mer informasjon om dette.

 

Forkortelser, begreper og definisjoner

ADKAnlegg, Drift og Kontroll

CH4Metan

COKarbonmonoksid

GrenseverdiGrenseverdi angir maksimumsverdi for gjennomsnittskonsentrasjonen av et kjemisk stoff i pustesonen til en arbeidstaker i en fastsatt referanseperiode på åtte timer

HMSHelse, miljø og sikkerhet

H2SHydrogensulfid

LELNedre eksplosjonsgrense (Lower Explosive Limit)

 

NH3Ammoniakk

O2Oksygen

ppmdeler per million (parts per million)

SJASikker Jobb Analyse

TakverdiTakverdi er en øyeblikksverdi som angir maksimalkonsentrasjon av et kjemikalie i pustesonen som ikke skal overskrides

TypegodkjentTypegodkjenning er godkjenning av et instrument eller en annen produkttype basert på grundige undersøkelser av ett eller få eksemplarer av produktet

Kort om systematisk HMS-arbeid i virksomheter

I henhold til arbeidsmiljølovenog internkontrollforskriften skal alle virksomheter som sysselsetter arbeidstakere ha et internkontrollsystem som skal sikre at virksomheten følger kravene i HMS-regelverket

Referanser

Arbeidstilsynet

LOV-2005-06-17-62. Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven).(2016-01-01).

FOR-2011-12-06-1357. Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid). (2013.01.01).

FOR-1996-12-06-1127. Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften).(01.01.1997).

Statens vegvesen håndbok N301 «Arbeid på og ved veg. Krav og retningslinjer til varsling og sikring» (juni 2014)

EN 14387:2004+A1:2008. Åndedrettsvern – Gassfiltre og kombinerte filtre – Krav, prøving, merking.(2008-05-01).

VA/Miljø-blad nr. 24. Tetthetsprøving av trykkløse ledninger.(2016). Norsk Rørsenter AS.

VA/Miljø-blad nr. 25. Trykkprøving av trykkledninger.(2011). Norsk Rørsenter AS.

VA/Miljø-blad nr. 31. Sikkerhet i kummer.(2010). Norsk Rørsenter AS.