Manuelt arbeid med ristgods

1. Typiske risikoforhold

Manuell håndtering av ristgods (søppel i avløpsvannet som fanges opp) og fastkjørte filler innebærer fare for stikk- og kuttskader samt smitte og infeksjon fra skarpe gjenstander som blant annet sprøytespisser og barberblader. Dette gjelder spesielt ved fjerning av fastkjørte filler. Det kan også være fare for sprut og øyeskader i forbindelse med arbeidet.

Håndtering av ristgods kan i tillegg innebære biologisk helsefare ved kontakt med avløpsvann og -slam (se kapittel 5.1).

2. Slik jobber du sikkert

Følgende tiltak gjelder for manuelt arbeid med ristgods:

  • Ved manuell håndtering av ristgods må egnede kutt- og stikksikre hansker benyttes. Hansker bør tilfredsstille kuttresistens klasse 5. Dersom hanskene ikke er vanntette skal det benyttes andre vanntette hansker under disse.
  • Bruk av hjelpeutstyr i form av spesialtang, løfteklo eller tilsvarende bør i tillegg vurderes i forbindelse med håndtering av fastkjørte og løsnede filler.
  • Vernebriller/visir bør også benyttes i forbindelse med arbeidet.
  • Se kapittel 5.1 for verne- og sikkerhetsutstyr som skal benyttes ved arbeid med fare for kontakt med avløpsvann og -slam.