Arbeider som innebærer kontakt med avløpsvann og -slam

Figur 1: Arbeid som innebærer kontakt med avløpsvann og -slam (Foto: Bærum kommune)

1. Typiske risikoforhold

Arbeidstakere kan bli eksponert for avløpsvann- og slam gjennom hudkontakt og innånding av aerosoler eller støvpartikler (endotoksiner). Endotoksiner skilles ut fra enkelte bakterier og kan finnes i støv, for eksempel i tørket og hygienisert slam. Alt arbeid med avløpsvann og -slam i renseanlegg, pumpestasjoner og på ledningsnettet kan føre til høye konsentrasjoner av levende og døde mikroorganismer i luften. Mikroorganismene kan være bakterier, sopp og virus som kan føre til oppkast, diaré, feber eller andre sykdommer.

Enkelte bakterier kan også skille ut giftstoffer som kan frigjøres og pustes inn. Slike giftstoffer kan gi betennelsesreaksjoner i luftveiene og influensalignende symptomer som feber og frysninger, tretthet, hodepine, kvalme og diaré.

Noen av de smittefarlige organismene som finnes i avløpsvann er salmonella, legionella, hepatitt-A og polio virus. Symptomene på disse infeksjonene kan vise seg på samme måte, men kraftigere og med lengre varighet og lege bør oppsøkes.

2. Slik jobber du sikkert

Kartlegging, risikovurdering og opplæring

Arbeidsgiver skal gjennomføre risikovurdering av arbeidsoppgaver for å kartlegge faren for å bli utsatt for eksponering for avløpsvann og -slam (biologiske faktorer). Risikovurderingen skal omfatte hvordan eksponeringen finner sted, og både smitterisiko og andre helsefarer skal vurderes.

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakere som kan komme i kontakt med avløpsvann og -slam, får nødvendig opplæring, øving og instruksjon i arbeidet.

Vaksinasjon

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakerne tilbys vaksinasjon mot de biologiske faktorene de kan bli eksponert for dersom sikker og effektiv vaksine foreligger. Arbeidstakerne skal informeres om fordeler og ulemper ved å la seg vaksinere. Arbeidsgiver skal dekke utgiftene ved vaksinasjon. 

Hygiene

De beste forebyggende tiltakene som kan gjøres for å unngå smitte og sykdom ved kontakt med avløpsvann og -slam er knyttet til god hygiene:

  • Det skal benyttes eget arbeidstøy til arbeid som innebærer kontakt med avløpsvann og -slam.
  • Det skal ikke spises eller drikkes underveis i arbeidet.
  • Unngå sprut fra avløpsvann og -slam.
  • Sår skal tildekkes.
  • Arbeidstøy og personlig verneutstyr som kan være forurenset av biologiske faktorer, tas av når arbeidsområdet forlates og oppbevares atskilt fra annet tøy og utstyr. Garderobene skal ha én uren sone (garderobe for arbeidstøy) og én ren sone (garderobe for privat tøy), med vaskerom/dusj mellom.
  • Arbeidstøyet skal ikke tas med hjem for vask. Både arbeidstøyet og personlig verneutstyr skal desinfiseres og rengjøres, repareres eller skiftes ut dersom det er defekt, før det tas i bruk igjen. Forurenset arbeidstøy og personlig verneutstyr skal destrueres om nødvendig.
  • Man skal alltid skifte til rent tøy før man forlater arbeidsstedet.
  • Det er viktig med grundig håndvask, evt. dusj, umiddelbart etter arbeidet er avsluttet og før inntak av mat og drikke.

Personlig verneutstyr

I tillegg til eget arbeidstøy til arbeid som innebærer kontakt med avløpsvann og -slam, skal åndedrettsvern med egnet filter benyttes. I prinsippet finnes det to typer filter; støv/partikkel- eller gassfilter, evt. filter som dekker begge deler (kombinasjonsfilter). For alle arbeidsoperasjoner som kan innebære kontakt med avløpsvann og -slam må det vurderes hvilket filter om skal benyttes
(evt. om det må benyttes kombinasjonsfilter). P3 filter dekker kun partikler, mens ABEK1P3 filter også dekker gasser og damp. 

Arbeidstaker som kommer i direkte kontakt med avløpsvann eller slam, skal bruke vanntette overtrekksklær, støvler, hansker og briller.

Helseundersøkelse

Alle arbeidstakere som kan bli eksponert for giftige eller helseskadelige stoffer, skal tilbys helseundersøkelse ved ansettelse og deretter med regelmessige mellomrom. Hyppighet avgjøres av lege.