Arbeid på og nær maskiner/utstyr

Figur 1: Arbeid på og nær maskiner/utstyr (Foto: IVAR IKS)

1. Typiske risikoforhold

Arbeid på og nær maskiner/utstyr i forbindelse med inspeksjon, rengjøring, vedlikehold, reparasjon mv. kan være forbundet med en rekke farer:

 • Kutt-/klemfare ved kontakt med bevegelige deler
 • Høye og lave temperaturer på maskinen/utstyret
 • Eksponering for væske/gass under trykk
 • Elektrisk fare (strømgjennomgang eller kontakt med lysbue)
 • Brann og eksplosjon
 • Utslipp av farlig stoff
 • Vibrasjoner
 • Støy

Maskiner kan inneholde mye energi selv om de er stanset, og arbeidstakere kan bli alvorlig skadet dersom de utsettes for slik ukontrollert energi. Farlig energi kan både være knyttet til strøm/elektrisitet, væske/gass med høy temperatur eller høyt trykk, brann- og eksplosjonsfarlige stoffer etc.

2. Slik jobber du sikkert

Krav og tiltak knyttet til arbeid på og nær maskiner:

 • Før det utføres arbeid på eller nær maskiner/utstyr må:
  • Farlige energikilder i maskinen/utstyret kartlegges.
  • Energikildene kobles ut.
  • Det iverksettes nødvendige tiltak (merking, avlåsning etc.) for å forhindre at energikildene kobles inn igjen under arbeidet.
 • Alle maskiner skal ha innretninger slik at de kan kobles fra hver enkelt energikilde. Slike innretninger skal være tydelig merket. De skal kunne låses dersom innkobling kan utgjøre en fare for utsatte personer. På maskiner som får tilført elektrisitet fra en stikkontakt, er det tilstrekkelig å trekke ut støpselet.
 • Innretningene skal også kunne låses dersom det ikke er mulig for arbeidstakeren å kontrollere, fra alle steder denne har tilgang til, at forbindelsen til energikilden fremdeles er brutt.
 • «Lås og merk» («lockout/tagout») er en metode for sikkert arbeid på maskiner. Dette sikrer at maskinen er tømt for energi og at den er låst og merket så lenge arbeidet pågår.
 • Virksomheten bør etablere rutiner for lås og merk som sikrer at:
  • Det gjennomføres kartlegging av farlig energi i tilknytning til maskiner/utstyr.
  • Det settes lås og merke på utkoblingssenheter for energi før arbeidstakerne beveger seg inn i farlig sone og utfører arbeid.
  • Utkoblingen ikke røres før lås og merke er fjernet.
  • Låsen og merket bare kan fjernes av en autorisert person, eller av den samme som har plassert det.
  • Alle berørte arbeidstakere er kjent med risikoforhold og gjeldende rutiner ved arbeid på og nær maskiner/utstyr.