Bruk av taljer, kraner og annen løfteredskap

Figur 8: Løfteredskap (Foto: VEAS)

1. Typiske risikoforhold

Typiske risikoforhold ved bruk av taljer, kraner og annen løfteredskap er knyttet til fallende last, fasthuking, slag-/klemfare samt overbelastning.

2. Slik jobber du sikkert

Kontroll og vedlikehold av arbeidsutstyr og løfteredskap

Kun godkjent løfteutstyr og -redskap skal benyttes. Arbeidsgiver har ansvar for at det gjennomføres periodisk kontroll og vedlikehold av slikt utstyr og redskap.

Sakkyndig kontroll

Arbeidsutstyr for hengende last (kran) og løfteredskap for bruk mellom last og kran, herunder traverskraner/kranbaner, løpekatter, taljer, løftestropper og sjakler mv. skal kontrolleres og godkjennes av sakkyndig virksomhet.

Kontrollen skal normalt gjennomføres årlig, men hyppighet må vurderes spesielt for det enkelte utstyr avhengig av risiko og anvisninger fra produsent. Stropper skal sertifiseres årlig. For løfteutstyr som sjelden er i bruk kan det etableres særskilte rutiner for at dette utstyret kun skal godkjennes når dette skal benyttes.

Løfteutstyret skal være merket med:

 • Største arbeidsbelastning.
 • Dokumentasjon på siste utførte eksterne kontroll.
 • Årets godkjenningsfarge.

Opplæring

Følgende arbeidsutstyr krever sertifisert opplæring:

 • Traverskran dersom bruken medfører fare for liv og helse.
 • Mobilkran med større kapasitet enn 2 tm.
 • Kran med større kapasitet enn 2 tm montert på lastebil eller lastebiltilhenger.

For annet utstyr kreves det at arbeidstakerne har fått dokumentert opplæring i bruk av det aktuelle utstyret. Dette kan også gjelde for sertifisert utstyr som avviker fra industristandard.

Planlegging av løfteoperasjonen

Velg løfteutstyr ift. vekt på det som skal løftes og vinkel man får på kjetting eller stropp.

Kontroll av arbeidsutstyr og løfteredskap før bruk

Sjekk at arbeidsutstyr og redskap er sertifisert, i orden og egnet til jobben som skal utføres. Kontroller alt løfteredskap visuelt for synlige skader før bruk. Dette gjelder også deformasjoner/skader på løfteører/-bjelker. Kast skadede stropper, kjetting etc.

Gjennomføring av løfteoperasjonen

Virksomheten skal utarbeide nødvendige rutiner for bruk av taljer, kraner og annen løfteredskap. Prosedyrene må blant annet sikre:

 • At personer ikke oppholder seg under løfteområdet når utstyret er i bruk.
 • Nødvendig avsperring av løfteområdet.
 • At annen person er tilstede for å sikre at løftet utføres trygt dersom operatør ikke kan se lasten hele tiden.
 • At mobilt løfteutstyr står stabilt.
 • At stropper/slingser ikke legges over skarpe kanter.
 • At lasten er forsvarlig sikret.
 • At lasten ikke kan huke seg fast.