Arbeid med asbest

1. Typiske risikoforhold

Asbest kan være kreftfremkallende. Asbest er blitt brukt i bygninger og installasjoner fra rundt 1920 til 1985. Stoffet har blant annet vært brukt i bygningsplater, både i tak og vegger, som isolasjonsmateriale rundt rør og kjeler, i gulvbelegg, i ventilasjonskanaler og i vann- og avløpsrør (eternittrør/asbestsementrør). Normalt vil ikke asbestholdige plater innebære noen risiko med mindre de skades, bearbeides eller utsettes for påkjenninger. Risikoen oppstår altså først når løse asbestfibre opptrer i form av støv som kan pustes inn.

Arbeidstakere i vann- og avløpsbransjen kan typisk komme i kontakt med asbest ved arbeid med vann- og avløpsrør laget av eternitt/asbestsement, og ved vedlikeholds- eller bygningsarbeid på bygningsdeler som inneholder asbest.

2. Slik jobber du sikkert

Krav og tiltak knyttet til arbeid med asbest:

  • Dersom det skal utføres arbeid på bygningsdeler som inneholder asbest skal man ha egen godkjenning fra Arbeidstilsynet. Dersom virksomheten selv ikke er godkjent for å utføre slikt arbeid må det benyttes et godkjent firma til å utføre arbeidet. En oversikt over godkjente firmaer er tilgjengelig på Arbeidstilsynets websider..
  • Dersom det oppdages asbest i et rør eller utstyr man skal jobbe med, må arbeidet stanses og godkjent firma kontaktes.
  • Virksomheter som selv er godkjent for å arbeide med asbest skal ha nødvendige rutiner for utførelse av slikt arbeid i sitt HMS-styringssystem.