Varmt arbeid

1. Typiske risikoforhold

Varmt arbeid omfatter sveising, arbeid med skjærebrenner, arbeid med vinkelsliper og arbeid med åpen flamme mm. Varmt arbeid kan foregå på ulike materialer, særlig metall og plast. Varmt arbeid kan både foregå på og utenfor verksted/arbeidsplasser som er beregnet for varmt arbeid.

Varmt arbeid kan være forbundet med en rekke ulike risikoforhold:

 • Eksponering for helsefarlig sveiserøyk og slipestøv som kan føre til kroniske lungesykdommer som astma, bronkitt og emfysem
 • Entring og arbeid i trange/lukkede rom med lite oksygen
 • Eksponering for stråling fra sveising (sveiseblink)
 • Brannskader på hud eller øyne som følge av sprut
 • Kuttskader
 • Eksponering for støy
 • Brann og eksplosjon

2. Slik jobber du sikkert

Opplæring

Varmt arbeid skal kun utføres av arbeidstakere med nødvendig opplæring. Opplæringen skal omfatte arbeidsmetoder, bruk av arbeidsutstyr, aktuelle risikoforhold og nødvendige verne- og sikkerhetstiltak inkludert bruk av personlig verneutstyr. Opplæringen skal dokumenteres.

Valg av arbeidsmetoder

Dersom det er mulig skal overflatebehandling, arbeidsmetoder, rengjøring mv. velges slik at luftforurensningen under arbeidet reduseres.

Fjerning av brennbart materiale

Sørg for at arbeidsplassen er ryddet for brennbart materiale og for nødvendig tildekking.

Tilrettelegging av arbeidsplassen

Arbeidsplassen må så langt det er mulig tilrettelegges slik at uheldige arbeidsstillinger unngås. Arbeidstaker bør fortrinnsvis kunne utføre arbeidet i en oppreist arbeidsstilling med sveisepunktet rett foran seg. Arbeidsbenk, løfteutstyr mv. må benyttes ved behov. Det er i tillegg viktig å sørge for god arbeidsbelysning.

Ventilasjon

Sørg for gode ventilasjonsforhold på arbeidsplassen. Arbeidsplasser for varmt arbeid skal ha mekanisk ventilasjon i form av allmennventilasjon og prosesstilpasset avsug som fjerner forurensningene ved kilden. 

Bruk av verneutstyr

Nødvendig verneutstyr skal benyttes under arbeidet, herunder sveismaske/briller, hansker og arbeidstøy i flammehemmende materiale samt vernesko/-støvler. Åndedrettsvern er ofte også nødvendig, gjerne i kombinasjon med friskluftstilførsel. Hørselsvern må benyttes ved støyende arbeid.

Brannslukningsutstyr

Godkjent og egnet brannslukningsutstyr skal være lett tilgjengelig i umiddelbar nærhet av arbeidsstedet.

Kontroll av arbeidsutstyr

Før arbeidet igangsettes må det sjekkes at arbeidsutstyret er egnet, i orden og riktig plassert:

 • Alt utstyr for oksygen skal holdes fritt for olje.
 • Sveise-/skjærebrenner, sveise-/sprøytepistol, elektrodeholder og kabler skal plasseres forsvarlig.
 • Slanger og armatur skal kontrolleres før bruk for eventuelle lekkasjer.
 • Utstyret skal være tilstrekkelig jordet med mindre annet er angitt av produsenten.
 • Det er viktig å påse at gassflasker er plassert og sikret på forsvarlig måte slik at de ikke utsettes for utilsiktet oppvarming fra sollys, varme ledninger, sveise- eller skjærebrenner eller lignende, og slik at det ikke oppstår fare for brann eller eksplosjon. Gassflasker skal være plassert slik at de lett kan bringes i sikkerhet hvis det oppstår brann eller eksplosjon.

Kontroll av arbeidsstedet etter avsluttet arbeid

Ved avsluttet arbeid skal strømkildens nettspenning skal koples fra og all gass stenges av. Den som utfører arbeidet må aldri forlate arbeidsstedet før det er kontrollert at alle gnister eller glør er slukket. Behov for brannvakt må vurderes.

Spesielle tiltak ved varmt arbeid utenfor fast arbeidsplass

For varmt arbeid som foregår utenfor fast plass, skal det utvises særskilt forsiktighet og treffes nødvendige tiltak for å unngå brann, personskader og helsefarlig eksponering:

 • Ved planlegging av arbeidet skal man i størst mulig grad unngå arbeid i trange rom eller situasjoner hvor det er vanskelig å oppnå tilstrekkelig ventilasjon.
 • Varmt arbeid skal ikke utføres i rom hvor det finnes damper av klorerte løsemidler.
 • Arbeidstillatelse til varmt arbeid må, dersom dette er påkrevet, innhentes i forkant av arbeidet. Dette gjelder for eksempel ved arbeid i områder med fare for eksplosjonsfarlig atmosfære.
 • Sørg for at arbeidsplassen er ryddet og avskjermet slik at andre personer ikke blir påvirket av arbeidene:
 • Brennbart materiale/væsker skal fjernes eller beskyttes med varmeresistent materiale.
 • Ved varme arbeider på bygningsdeler eller røranlegg skal nærliggende bjelkelag og vegger av brennbart materiale være tilstrekkelig beskyttet.
 • Alle sprekker, åpninger og kabelgjennomføringer i gulv, vegger og tak som kan nåes med varme skal være forsvarlig tettet.
 • Hvis brannalarmen frakoples for å unngå falsk alarm, skal frakopling bare skje etter godkjenning fra den som er ansvarlig for brannvernet på arbeidsplassen. Ved frakopling må det sørges for organisatoriske tiltak for å sikre at det er et system for brannvarsling samt rutiner som sikrer at brannvarslingssystemet tilkoples snarest etter at arbeidet er avsluttet.
 • Hvis arbeidet er av en slik art at brannvakt er påkrevd, må arbeidet ikke igangsettes før brannvakt er tilstede. Brannvakt skal være tilstede under arbeidet, i pauser og minst en time etter at arbeidet er avsluttet. Brannvakten må ha nødvendig opplæring for å kunne ivareta denne rollen.