Bruk av farlig redskap/arbeidsutstyr

1. Typiske risikoforhold

Farlig redskap/arbeidsutstyr omfatter blant annet spikerpistoler, boltpistoler, betongsager, høytrykkspyleutstyr og sveiseutstyr.

Bruk av farlig redskap/arbeidsutstyr kan være forbundet med en rekke farer:

 • Kutt
 • Fallende gjenstander
 • Gjenstander som slynges ut/sprut
 • Brudd eller sprengning av arbeidsutstyret eller deler av det
 • Klemfare ifm. bevegelige deler
 • Høye og lave temperaturer på arbeidsutstyret
 • Væske/gass under trykk
 • Elektrisk fare (strømgjennomgang eller kontakt med lysbue)
 • Brann, eksplosjon og utslipp av farlig stoff
 • Vibrasjoner
 • Støy

Typiske risikoforhold og tiltak forbundet med varmt arbeid er nærmere omtalt i kapittel 5.27.

2. Slik jobber du sikkert

Risikovurdering

Arbeidsgiver må foreta en risikovurdering av om bruk av arbeidsutstyr ved virksomheten vil kunne innebære en fare for skade på liv eller helse, og således krever særlig forsiktighet ved bruk.

Opplæring

Krav til opplæring i bruk av farlig redskap/arbeidsutstyr kan deles i 3 nivåer:

 • Nivå 1: Informasjon til arbeidstakere
  • Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakerne får nødvendig informasjon om sikker bruk av arbeidsutstyret de skal bruke, herunder informasjon om risiko ved bruk av utstyret og nødvendige sikkerhetstiltak som må iverksettes, herunder bruk av verneutstyr, avsperring, tidsbegrensning mm.
  • Informasjon skal være forståelig for de berørte arbeidstakere.
 • Nivå 2: Dokumentert sikkerhetsopplæring:
  • Dersom risikovurderingen viser at et arbeidsutstyr krever særlig forsiktighet ved bruk, skal arbeidstakeren få dokumentert sikkerhetsopplæring. Kravet innebærer at arbeidstakeren har fått praktisk og teoretisk opplæring slik at de har kunnskaper om oppbygging, betjening, bruksegenskaper, bruksområde, vedlikehold og kontroll av arbeidsutstyret. Arbeidsutstyrets bruksanvisning vil her være viktig.
  • Dokumentert sikkerhetsopplæring kan gis av arbeidsgiver eller andre som er kompetent til det. Med kompetent person menes en habil bruker av arbeidsutstyret, som også kan det aktuelle pensum.
 • Nivå 3: Sertifisert sikkerhetsopplæring
  • For en del arbeidsutstyr kreves det at opplæringen gis av en virksomhet som er sertifisert for å gi sikkerhetsopplæring for det spesielle arbeidsutstyret. Slikt arbeidsutstyr er dekket i kapittel 5.23 (Bruk av taljer, kraner og annen løfteredskap) og kapittel 5.24 (Bruk av truck, hjullaster etc.).
  • Sikkerhetsopplæringen skal dokumenteres.

Kontroll og vedlikehold av farlig redskap/arbeidsutstyr

Arbeidsgiver skal holde farlig redskap/arbeidsutstyr i god stand, og gjennomføre nødvendig vedlikehold og kontroll som kreves for det aktuelle utstyret.

Rutiner for sikker bruk av farlig redskap/arbeidsutstyr

Virksomheten skal utarbeide nødvendige rutiner for bruk av farlig redskap/arbeidsutstyr. Rutinene må sikre at:

 • Kun sertifisert/godkjent utstyr benyttes der dette er påkrevet.
 • Utstyret er i orden (helt og uten skader) og egnet til jobben som skal utføres.
 • Nødvendig verne- og sikkerhetsutstyr benyttes. Dette omfatter også fastmonterte sikkerhetsinnretninger på utstyret.
 • Utstyret benyttes som anvist i bruksanvisninger og i henhold til gjennomført opplæring.

Bruk av personlig verneutstyr

Personlig verneutstyr skal benyttes i henhold til anvisninger fra produsent. Typisk verneutstyr kan omfatte vernebriller/ansiktsskjerm, hørselsvern, hansker mm.