Manuelt arbeid med tilstoppet utstyr

1. Typiske risikoforhold

Reparasjon av tilstoppet utstyr som pumper, rister, slamsiler etc. kan medføre behov for at utstyret må demonteres og at arbeidstakere må fjerne fastkjørte filler og annet søppel i avløpsvannet som har ført til tilstoppingen. Manuelt arbeid med tilstoppet utstyr innebærer fare for stikk- og kuttskader samt smitte og infeksjon fra skarpe gjenstander som blant annet sprøytespisser og barberblader. Det kan også være fare for sprut og øyeskader i forbindelse med arbeidet.

Arbeid med tilstoppet utstyr kan i tillegg innebære biologisk helsefare ved kontakt med avløpsvann og -slam (se kapittel 5.1).

2. Slik jobber du sikkert

Følgende tiltak gjelder for manuelt arbeid med tilstoppet utstyr:

  • Egnede kutt- og stikksikre hansker må benyttes under arbeidet. Hansker bør tilfredsstille kuttresistens klasse 5. Dersom hanskene ikke er vanntette skal det benyttes andre vanntette hansker under disse.
  • Bruk av hjelpeutstyr i form av spesialtang, løfteklo eller tilsvarende bør i tillegg vurderes i forbindelse med håndtering av fastkjørte og løsnede filler.
  • Vernebriller/visir bør også benyttes i forbindelse med arbeidet.
  • Se kapittel 5.1 for verne- og sikkerhetsutstyr som skal benyttes ved arbeid med fare for kontakt med avløpsvann og -slam.
  • Påse at utstyret er spenningsløst. Se kapittel 5.30 for spesielle tiltak ved arbeid på og ved maskiner/utstyr.