Arbeid i høyden og arbeid på flere plan

1. Typiske risikoforhold

Fall til lavere nivå er en av de vanligste årsakene til skader og dødsfall på norske arbeidsplasser. Ved arbeid i høyden og på flere plan utgjør også fallende gjenstander et risikoforhold. Eksempler på arbeid i høyden kan være arbeid på tak, på tanker, i bassenger og i stige, stillas, gardintrapp, personløfter (lift) og sakselift. Arbeid i kum, pumpestasjoner etc. innebærer også arbeid i høyden.

2. Slik jobber du sikkert

Planlegging og generelle retningslinjer ved arbeid i høyden

Følgende krav til planlegging og generelle retningslinjer gjelder ved arbeid i høyden:

 • Arbeid i høyden bør unngås dersom det er mulig. Dersom arbeid i høyden ikke kan unngås er det viktig å sørge for at arbeidet blir mest mulig kortvarig.
 • Arbeid i høyden skal ikke utføres når værforholdene innebærer en risiko for arbeidstakernes sikkerhet og helse.
 • På steder med spesielle faremomenter som trafikk, strømførende ledninger og lignende, skal særlige sikringstiltak iverksettes før utstyr for arbeid i høyden monteres og tas i bruk.
 • Underliggende områder må alltid sikres/avsperres.
 • Verktøy og utstyr må sikres tilstrekkelig slik at det ikke faller ned og forårsaker personskade.
 • Det skal fortrinnsvis benyttes kollektiv fallsikring (som for eksempel rekkverk) fremfor personlig fallsikringsutstyr (som for eksempel sele).
 • Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakere som skal utføre arbeid i høyden har nødvendig opplæring, herunder i bruk fallsikringsutstyr.
 • Personlig verneutstyr ved arbeid i høyden kan omfatte:
  • Hjelm med hakestropp.
  • Personlig fallsikringsutstyr dersom kollektive fallsikringstiltak ikke kan benyttes.
  • Arbeidstøy som synes godt, gjerne i synlighetsklasse 3.
  • Arbeidstøy som beskytter mot kulde og nedbør.

Bruk av stillas

Krav til bruk av stillas:

 • Stillas skal brukes ved arbeid av lengere varighet.
 • Kun godkjent stillas med rekkverk (m/hånd-, kne- og fotlist) skal benyttes.
 • Montering, demontering og omgjøring av stillas med øverste stillasgulv over 2 meter kan kun utføres av kvalifiserte personer med nødvendig opplæring.
 • Stillas skal være godkjent og merket med et lett synlig skilt som viser om stillaset er godkjent for bruk («grønt kort»), alternativt at det ikke er tillatt å bruke dette. Kontrollrapport skal være tilgjengelig.
 • Stillaset skal være egnet til arbeidet som skal utføres.
 • Opplæring i bruk av stillas skal alltid gis før bruk. Opplæringen skal være tilpasset den aktuelle stillastypen.
 • Stillaset skal sjekkes før bruk og regelmessig i løpet av bruksperioden. Stillaset skal ikke brukes før dette er godkjent.
 • Stillaset skal kontrolleres etter uvær og andre forhold som kan ha påvirket stabilitet og styrke, og dersom det har vært ute av bruk 1 uke eller mer. Slik kontroll utføres av person med godkjent kompetanse på dette. Kontrollen skal dokumenteres.
 • Stillas skal ikke benyttes som lagringsplass eller feste for løfteutstyr (taljer mm).

Bruk av personløfter (lift)

Krav til bruk av personløfter:

 • Arbeidsgiver har ansvar for at arbeidstakere som bruker personløftere har dokumentert sikkerhetsopplæring. Selv om det ikke foreligger forskriftsmessige krav om sertifisert sikkerhetsopplæring, finnes det flere anerkjente opplæringstilbud. Når operatøren har gjennomført opplæring, får han et bevis på opplæringen. Beviset identifiserer tydelig operatøren og hvilke typer av personløftere han har fått opplæring i. Arbeidsgiver skal sjekke utløpsdatoen for beviset på opplæringen.
 • Arbeidsgiver skal sørge for regelmessig kontroll og vedlikehold av personløfter i henhold til bruksanvisningen. Minst én gang i året skal det foretas en grundig kontroll av en sakkyndig virksomhet.
 • Gjennomført kontroll og vedlikehold skal registreres. Registreringen skal oppbevares som dokumentasjon. Der maskinen er utstyrt med vedlikeholdsjournal, skal denne holdes oppdatert.
 • Operatøren har ansvar for å utføre kontroll før oppstart og bruk av personløfteren. Kontrollen må gjøres i henhold til leverandørens bruksanvisning.
 • Det skal utarbeides en plan for håndtering av nødssituasjon og redning av personer fra personløfter. Planen skal oppgi personell som er utpekt, trenet og til stede på arbeidsplassen når arbeidet utføres. Dette personellet:
  • Skal være tilgjengelig for å senke arbeidsplattformen dersom den løftede operatøren får vanskeligheter.
  • Skal kunne senke plattformen ved hjelp av bakkekontrollene eller nød-senkingsfunksjonen som er plassert på grunnrammen av maskinen.
  • Bør være blant dem som får utstyrsspesifikk opplæring for maskiner som blir brukt på stedet.
  • Bør få muligheten til å øve på prosedyren for håndtering av nødsituasjon og redning jevnlig.

Bruk av stige/gardintrapp

Krav til bruk av stige/trapp:

 • Det skal kun benyttes godkjente stiger. Bruk av gardintrapp bør unngås dersom det er mulig.
 • Stiger skal fortrinnsvis kun brukes til adkomst.
 • Stige/gardintrapp kan brukes som arbeidsplattform dersom det er det eneste og sikreste arbeidsutstyr som egner seg for å utføre et bestemt kortvarig arbeid.
 • Stiger som brukes til adkomst til tak skal rage minst 1 meter over taket, og sikres i toppen.
 • Stigen skal stilles opp slik at den står stødig og sikres mot utglidning, velting sidelengs eller bakover. Dette gjøres fortrinnsvis ved at stigen festes i toppen dersom det er mulighet for dette. Det bør også vurderes om stigen i tillegg skal festes i bunn.
 • Frittstående stiger høyere enn 6 meter skal ikke brukes. Det samme gjelder for frittstående stige/gardintrapp (kombistige) høyere enn 4 meter.

Bruk av personlig fallsikringsutstyr

Krav til bruk av personlig fallsikringsutstyr:

 • Valg av seletøy er viktig med tanke på hvilken jobb som skal utføres. Det finnes seler med forankringspunkt på bryst og rygg, samt innfestningspunkt på mage og/eller på et integrert støttebelte.
 • Arbeidsgiver skal sørge for informasjon og opplæring i bruk av fallsikringsutstyr.
 • Alt personlig fallsikringsutstyr skal være utført i henhold til gjeldende standarder.
 • Alt personlig fallsikringsutstyr skal kontrolleres hver 12. måned av sakkyndig virksomhet (dokumentert kontroll).
 • En forutsetning for å kunne benytte personlig fallsikringsutstyr er at det finnes forankringspunkt. Forankringspunkt må tåle de påregnelige kreftene som kan oppstå.
 • Kontroll av forankringspunkter skal normalt gjennomføres årlig, men hyppighet må vurderes særskilt for det enkelte utstyr avhengig av risiko og anvisninger fra produsent.