Arbeid på og ved elektriske anlegg og utstyr

1. Typiske risikoforhold

Arbeid på og ved elektriske anlegg og utstyr kan være forbundet med farer som strømgjennomgang og lysbueeksplosjon.

2. Slik jobber du sikkert

Driftsansvarlig for lavspentanlegg

Det må utpekes en driftsansvarlig for alle lavspenningsanlegg som eies av virksomheten.

Arbeidsoppgaver for driftsansvarlig er å være hovedansvarlig for drift av det elektriske anlegget. Dersom driftsansvarlig skal utføre noen form for arbeid på det elektriske anlegget selv gjelder kvalifikasjonskravene som nevnt i punktet over.

Kvalifikasjoner

Dersom driftsansvarlig ikke skal utføre noen form for arbeid stilles det ikke noen spesielle kvalifikasjonskrav.

Arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr skal bare utføres av kvalifisert personell (elektrofagfolk).

Virksomheter som selv har elektrofagfolk i egen virksomhet skal ha nødvendige rutiner for utførelse av arbeid på elektriske anlegg og utstyr i sitt HMS-styringssystem.

Bruk av instruert personell

Ved behov kan en instruert person gjøre enkle drifts- og vedlikeholdsoppgaver. Det er opp til virksomheten selv å kartlegge behovet for instruert personell. Ved bruk av instruert personell gjelder følgende forutsetninger:

  • Det skal foreligge en skriftlig instruks som klart beskriver omfang av, og begrensninger ved, det arbeidet som den instruerte personen kan utføre. Rutiner for bruk av personlig verneutstyr skal inngå i denne instruksen. Instruksen skal utarbeides av en virksomhet med elektrofaglig kompetanse.
  • Opplæringen og instruksen skal være knyttet til ett spesifikt anlegg.
  • En instruert person skal gis årlig opplæring og følges opp av en sakkyndig person med en grenseoppgang av hva som kan betjenes av hvem og hvordan.
  • Navnet på den sakkyndige som instruerer, og navnet på den instruerte personen, skal fremkomme av instruksen.
  • Den sakkyndige personen skal forsikre seg om at den som instrueres er i stand til å etterleve kravene som gjelder for instruert person.
  • Den nedfelte instruksen, og kravet om å gi instruksjon, skal være omfattet av virksomhetens internkontrollsystem eller av andre juridiske avtaler som er bindende for den sakkyndige personen.
  • Den sakkyndige personen og den instruerte personen behøver ikke å være ansatt i samme virksomhet.

Sikring av tavlerom og områder hvor elektriske anlegg ikke er beskyttet mot berøring

For å hindre at uvedkommende får adgang til rom og inngjerdet område hvor elektriske anlegg ikke er beskyttet mot berøring, skal disse områdene holdes forsvarlig låst. Nøkler til slike rom og områder må bare disponeres av personer som har fått adgangstillatelse. Den som gis adgangstillatelse må ha kunnskaper om de faremomenter anlegget representerer. Det skal kunne dokumenteres hvem som har adgangstillatelse.

Det skal foreligge rutiner som regulerer hvem som gis adgang til elektriske anlegg som ikke er beskyttet mot berøring.

Merking av tavler

Hver tavle skal være utstyrt med ett eller flere skilt, merket på en varig måte og plassert slik at de er synlige og leselige når tavlen er installert og i drift.