Arbeid på og ved veg

1. Typiske risikoforhold

Vedlikehold- og reparasjonsarbeid på transportsystemet samt lekkasjeleting, inspeksjon og etablering av nye ledninger og kummer kan innebære arbeid på og ved trafikkert veg. Arbeid på og ved trafikkert veg kan både innebære risiko for arbeidstakerne som utfører arbeidet og for trafikanter som ferdes nær arbeidsstedet.

For arbeidstakere kan det være fare for påkjørsel under utførelsen av arbeidet. Denne risikoen kan reduseres betraktelig ved riktig og god varsling og sikring av arbeidet. For trafikantene kan arbeidet utgjøre en fare ved at trafikksituasjonen i området avviker fra det normale. Arbeidet kan for eksempel medføre uforutsette hindringer i kjørebanen, omlegging av veg eller kjørefelt og andre «forstyrrelser» som kan bidra til økt risiko for uønskede hendelser.

2. Slik jobber du sikkert

Krav og tiltak knyttet til arbeid på og ved veg:

  • Alle arbeidstakere som skal utføre arbeid på og ved veg skal ha nødvendig opplæring i arbeidsvarsling. Arbeidstakere som jevnlig utfører arbeid på og ved veg skal ha gyldig kursbevis for arbeidsvarslingskurs type 1.
  • Før det igangsettes arbeid på eller nær offentlig veg, må arbeids-/gravetillatelse innhentes fra vegmyndighetene i henhold til Statens vegvesen håndbok N301 «Arbeid på og ved veg. Krav og retningslinjer til varsling og sikring».
  • Dersom virksomheten ikke kan være ansvarshavende for arbeidsvarslingen selv (dette krever gyldig kursbevis for arbeidsvarslingskurs type 2), må denne tjenesten kjøpes inn fra en ekstern part.
  • Før arbeidet igangsettes skal nødvendig varslings- og sikkerhetsutstyr settes opp på riktig måte i henhold til arbeidsvarslingsplanen og krav i Håndbok N301.
  • Myke trafikanter skal kunne passere arbeidsområdet på en trygg og sikker måte. Det er viktig å utvise aktsomhet under utførelsen av arbeidet. Påse at arbeidsbiler og maskiner ikke sperrer for passeringer på gang- og sykkelveger. Bruk trafikkvakt om nødvendig.
  • Arbeidstakerne skal benytte arbeidstøy som er lett synlig, i synlighetsklasse 3. Dette gjelder også ved kortvarig opphold i forbindelse med inspeksjoner, befaringer mv.