Arbeider i og ved åpne bassenger (avløpsrenseanlegg)

Figur 3: Arbeid i og ved åpne bassenger, avløp (Foto: IVAR IKS)

1. Typiske risikoforhold

Typiske risikoforhold ved arbeid i og ved åpne bassenger kan være knyttet til:

 • Fall i vann (drukning)
 • Fall fra høyde eller på glatt underlag
 • Plutselig innstrømning av store mengder avløpsvann ved svikt i ventil/utstyr
 • Klem- eller kuttfare som følge av plutselig oppstart av bevegelig utstyr/deler
 • Arbeid i områder med lavt oksygeninnhold
 • Eksponering for helsefarlige gasser/kjemikalier
 • Arbeid i eksplosjonsfarlige områder
 • Kontakt med avløpsvann eller -slam

2. Slik jobber du sikkert

Nedtapping og kontroll

Ved arbeid som innebærer behov for entring av basseng, skal tømming/nedtapping gjøres i tilstrekkelig tid før entring slik at det kan kontrolleres at alle ventiler er tette. Det må etableres en stengeplan for nedstengningen og iverksettes nødvendige tiltak for å forhindre at ventiler åpnes under arbeidet (merking, avlåsing, kutte strømtilførsel etc.).

Utkobling og sikring av maskiner og elektrisk utstyr

Før arbeid på eller nær maskiner og elektrisk utstyr må dette kobles ut. Det må iverksettes nødvendige tiltak (merking, avlåsning etc.) for å forhindre at utstyret kobles inn igjen under arbeidet.

Gassmåling

Det skal alltid foretas gassmåling før entring og ved arbeid i basseng, se kapittel 5.2.

Utlufting av arbeidsområder

Før entring av basseng skal det alltid gjennomføres forsvarlig utlufting. Ved behov kan det benyttes ventilasjonsvifte for å tvinge frisk luft ned i bunnen av bassenget.

Sikkerhetsvakt

Det må alltid vurderes om det av sikkerhetsmessige hensyn må være minimum to personer tilstede under utførelsen av arbeidet. Dersom vurderingen viser at det skal være minimum to personer tilstede, skal minst en person tillegges oppgaven som sikkerhetsvakt. Sikkerhetsvakten skal befinne seg på sikkert sted, og skal hele tiden mens arbeidet pågår ha øyekontakt med personen som utfører arbeidet. Sikkerhetsvakten skal ha nødvendig verne-, beredskaps- og førstehjelpsutstyr tilgjengelig, inkludert egnet kommunikasjonsutstyr for tilkalling av hjelp ved en eventuell uønsket hendelse.

Bruk av verne- og sikkerhetsutstyr

Følgende verne- og sikkerhetsutstyr benyttes:

 • Åndedrettsvern evt. i kombinasjon med friskluftstilførsel ved behov (gjelder spesielt ved rengjøring og annet arbeid som innebærer bruk av kjemikalier).
 • Flytevest ved arbeid som innebærer fare for drukning.
 • Se kapittel 5.1 for verne- og sikkerhetsutstyr som skal benyttes ved arbeid med fare for kontakt med avløpsvann og -slam.
 • Annet utstyr ved behov avhengig av arbeidet som skal utføres.

Sikker entring

Ved entring av basseng skal det benyttes typegodkjent stige (fastmontert eller løs). Dersom fastmontert stige eller leider skal benyttes må det kontrolleres at denne er i sikkerhetsmessig god stand før den tas i bruk. Ved bruk av løs stige skal stigen stilles opp slik at den står stødig og sikres mot utglidning eller velt, sidelengs eller bakover. Dette gjøres fortrinnsvis ved at stigen festes i toppen dersom det er mulighet for dette.

Løse deler og verktøy som eventuelt kan falle ned i sumpen/bassenget/tanken må fjernes.

Sikring av arbeidsområder

Ved arbeid som medfører behov for midlertidig fjerning av rekkverk, rister eller andre sikkerhetsinnretninger, må arbeidsområdet avsperres og skiltes. Rekkverk, rister og øvrige sikkerhetsinnretninger må reetableres når arbeidet er avsluttet.