Arbeid i kum

Figur 7: Arbeid i kum (Foto: IVAR IKS)

1. Typiske risikoforhold

Arbeid i kum kan være forbundet med en rekke farer:

 • Arbeid i områder med lavt oksygeninnhold, spesielt i kummer med liten luftutskifting. I trafikkerte gater kan også karbongasser som følge av forbrenning av fossilt brensel sive ned i kummer. Karbondioksid er tyngre enn luft, og fortrenger luft og oksygenmangel oppstår.
 • Drukningsfare ved arbeid i kummer med vann under trykk. Økte belastninger på armatur, deler og forankring i kummen, f.eks. i forbindelse med stenging av ventil, trykkslag o.l. kan føre til brudd.
 • Tunge løft eller klemfare ved håndtering av kumlokk.
 • Slag fra rørdeler/utstyr som ødelegges i kummen.
 • Fall fra høyde, spesielt ved arbeid i dype kummer.
 • Fare for påkjørsel/kollisjon ved arbeid på og ved trafikkert veg.
 • Fare for belastningsskader/uheldige arbeidsstillinger som følge av trange arbeidsforhold.

I kummer med avløpsledninger vil det i tillegg være fare for:

 • Eksponering for helsefarlige gasser som følge av forråtnelse av organisk materiale i avløpsrør og i jordmasser utenfor VA-kummer. Gass kan sive inn i kummene via avløpsrørene eller utette skjøter i kumveggene.
 • Eksplosjonsfare som følge av dannelse av metangass (CH4).
 • Kontakt med avløpsvann og -slam (biologiske helsefarer/mikroorganismer).

 

2. Slik jobber du sikkert

Avstenging og kontroll

Behov for avstengning av ledninger inn til kummen må vurderes i forhold til arbeidet som skal utføres. Det må etableres en stengeplan for nedstengningen og iverksettes nødvendige tiltak for å forhindre at ventiler åpnes under arbeidet (merking, avlåsing, kutte strømtilførsel etc.).

Gassmåling

Gassmåler skal brukes før nedstigning og under arbeid i kum for å konstatere om det er oksygenmangel eller helse- og eksplosjonsfarlige gasser i kummen. Gassmåleren skal festes i line og senkes til bunn kum. Se kapittel 5.2 for mer om gassmåling og tiltak.

Kummer hvor det er registrert lav oksygenverdi eller høye verdier av andre gasser bør merkes på ledningskart og på selve kummen hvor tegnet for gassfare påføres. Merket plasseres slik at det er synlig for de som skal gå ned i kummen (plasseres f.eks. på kumstige eller på kumvegg).

Utlufting og evt. fjerning av avløpsvann og -slam før nedstigning

Før nedstigning i kum skal det alltid gjennomføres forsvarlig utlufting. Dette kan foregå ved gjennomtrekk i ledningssystem og kummer (naturlig utlufting). Alternativt mekanisk utlufting ved bruk av ventilasjonsvifte som brukes til å tvinge frisk luft ned i bunnen av kummen.

I kummer med avløpsledninger skal evt. avløpsvann- og slam fjernes fra arbeidsstedet.

Sikkerhetsvakt

Det skal alltid være minst to personer til stede ved entring og arbeid i kum. Minst en person skal tillegges rollen som sikkerhetsvakt. Sikkerhetsvakten skal oppholde seg på sikkert sted, og hele tiden mens arbeidet pågår ha øyekontakt med personen som utfører arbeidet. Sikkerhetsvakten skal ha nødvendig verne-, sikkerhets- og beredskapsutstyr tilgjengelig, inkludert kommunikasjonsutstyr for tilkalling av hjelp ved en uønsket hendelse.

Sikkerhetssele med livline

Det skal vurderes om arbeidstaker som skal utføre arbeid i kummen skal bruke sikkerhetssele med livline. Det er viktig at sikkerhetsvakten har nødvendig utstyr for- og er trent i å redde personer fra kum (sveiv/vinsj). Dette bør øves jevnlig.

Sikker nedstigning og rømning

Nedstigning i kum skal skje med bruk av typegodkjent stige (fastmontert eller løs). Ved bruk av løs stige skal stigen stilles opp slik at den står stødig og sikres mot utglidning eller velt, sidelengs eller bakover. Dette gjøres fortrinnsvis ved at stigen festes i toppen dersom det er mulighet for dette.

Ved bruk av fastmontert stige skal det sjekkes om den er i sikkerhetsmessig god stand før den tas i bruk.

Løse deler og verktøy som eventuelt kan falle ned i kummen må fjernes.

Bruk av annet verne- og sikkerhetsutstyr

Følgende annet verne- og sikkerhetsutstyr benyttes:

 • Ved arbeid i kum skal heldekkende arbeidsklær, vernesko, hansker, vernebriller og hjelm benyttes. Ved arbeid på eller nær veg skal arbeidstøy i synlighetsklasse 3 benyttes.
 • Se kapittel 5.1 for verne- og sikkerhetsutstyr som skal benyttes ved arbeid med fare for kontakt med avløpsvann og -slam.
 • Det skal alltid foretas gassmåling før entring og ved arbeider i områder med farlige gasser eller lavt oksygennivå, se kapittel 5.2.
 • Løfteutstyr for kumlokk, for eksempel kumkrok eller magnet som kan benyttes ved løft med kranarm montert på bilen eller annet løfteutstyr.
 • Åndedrettsvern evt. i kombinasjon med friskluftstilførsel benyttes ved behov.

Tiltak ved arbeid på og ved veg

Se kapittel 5.29 for tiltak knyttet til arbeid på og ved veg (varsling og sikring av arbeidssted etc.).