Spyling (transportsystem vann)

1. Typiske risikoforhold

Arbeid med spyling av ledningsnettet for vann kan være forbundet med en rekke risikoforhold:

 • Tunge løft av kumlokk og slanger
 • Klemfare ved håndtering av kumlokk
 • Håndtering av trykksatte slanger
 • Fall i kum/arbeid i høyden
 • Fare for påkjørsel/kollisjon ved arbeid på og ved trafikkert veg
 • Belastnings- eller vibrasjonsskader

I forbindelse med spyling på ledningsnettet kan det være behov for entring og arbeid kum. Se kapittel 5.16 for mer informasjon om farer ved entring og arbeid i kum, herunder arbeid i trange rom, eksponering for helse- og eksplosjonsfarlige gasser og lavt oksygennivå.

2. Slik jobber du sikkert

Sikkerhetsvakt

Det skal alltid være to personer tilstede ved arbeid med høytrykksspyling. Minst en person skal tillegges oppgaven som sikkerhetsvakt. Sikkerhetsvakten skal befinne seg på sikkert sted, og skal hele tiden mens arbeidet pågår ha øyekontakt med personen som utfører arbeidet. Sikkerhetsvakten skal ha nødvendig verne-, beredskaps- og førstehjelpsutstyr tilgjengelig, inkludert egnet kommunikasjonsutstyr for tilkalling av hjelp ved en eventuell uønsket hendelse.

Avstenging og kontroll

Det er viktig at sikkerheten er ivaretatt for den som skal manøvrere ventiler i vannkummer:

 • Ventilmanøvrering ved avstenging av vannet bør følge en plan (dokumentert stengeplan for hvilke ventiler som skal stenge og åpnes, rekkefølge mm). Stengeplanen må også inneholde informasjon om merking, avlåsing, kutte strømtilførsel etc.).
 • Der det er tilrettelagt for det, gjennomføres manøvrering av ventiler fra bakkenivå ved bruk av permanent spindelforlenger.
 • Der det ikke er tilrettelagt med permanent spindelforlenger, benyttes slusenøkkel som manøvreres fra bakkenivå dersom det er mulig.
 • Dersom arbeidstaker må ned i kummen for å manøvrere ventiler, må arbeidstaker følge rutiner for sikkert arbeid i kummer (se kapittel 5.16).
 • Dersom spylingen skal gjennomføres ved pluggkjøring, må det utarbeides spesifikke rutiner knyttet til slik arbeid.

Sikkerhet mot fall i kum

For å unngå fall i kum bør følgende forholdsregler tas:

 • Reduser risikoen for å snuble ved å ikke plassere gjenstander i nærheten av kummen.
 • Vurder om det skal benyttes sikkerhetssele og -line som gjør at man ikke kan falle ned i kummen (forutsetter at lengden er tilpasset avstanden til kummen).

Bruk av verne- og sikkerhetsutstyr

Følgende verne- og sikkerhetsutstyr benyttes:

 • Visir, evt. vernebriller
 • Vanntette arbeidsklær, hansker og støvler/vernesko
 • Arbeidsklær i synlighetsklasse 3 ved arbeid ved veg
 • Løfteutstyr for kumlokk, for eksempel kumkrok eller magnet som kan benyttes ved løft med kranarm montert på bilen eller annet løfteutstyr
 • Hørselsvern ved behov
 • Egnet utstyr for kommunikasjon

Tiltak ved arbeid på og ved veg

Se kapittel 5.29 for tiltak knyttet til arbeid på og ved veg (varsling og sikring av arbeidssted etc.).