Arbeid i kulverter, tunneler og store ledninger (trange rom)

1. Typiske risikoforhold

Arbeid i kulverter, tunneler og ledninger omfatter i denne sammenheng ferdsel og opphold i forbindelse med for eksempel inspeksjoner. Spesifikke risikoforhold og tiltak knyttet til andre arbeidsoperasjoner inne i kulverter, tunneler og ledninger, som rengjøring, sveising, vedlikehold, renovering m.m., er ikke behandlet i detalj i det videre.

Opphold og ferdsel i kulverter, tunneler og store ledninger kan være forbundet med ulike risikoforhold:

 • Lavt oksygeninnhold
 • Helsefarlige og eksplosive gasskonsentrasjoner (herunder radon)
 • Kontakt med avløpsvann og -slam (i tunneler med avløpsvann)
 • Fall fra høyde eller på glatt underlag
 • Fare for drukning (som følge av fall i vann eller plutselig vanninnstrømning)
 • Fare for påkjørsel/kollisjon ved arbeid på og ved trafikkert veg
 • Fare for nedfall av stein/steinsprang
 • Vanskelig kommunikasjon

2. Slik jobber du sikkert

Opplæring og informasjon

Alle som skal jobbe i kulvert, tunnel og store ledninger skal ha informasjon om risikoforhold og nødvendig praktisk opplæring og øvelser (førstehjelpskurs, bruk av friskluftsutstyr, bruk av kommunikasjonsutstyr etc.).

Sikkerhetsvakt

Det skal alltid være minst to personer tilstede ved arbeid i kulverter, tunneler og store ledninger.

Minst en person skal tillegges oppgaven som sikkerhetsvakt. Sikkerhetsvakt skal oppholde seg på sikkert sted utenfor kulverten/tunnelen/ledningen og opprettholde kontakten med personer inne i kulverten/tunnelen/ledningen med egnet kommunikasjonsmiddel (må være talekommunikasjon).

Sikkerhetsvakten og personellet i tunnelen avtaler møtepunkter ved kummer/nedstigninger på kulvert-/tunnel-/ledningstrekningen.

Rømning 

Det skal planlegges hvilke nødutganger som skal benyttes om evakuering blir nødvendig, og det skal kontrolleres at rømningsveiene er åpne og at disse forblir åpne til arbeidet avsluttes.

Tunneler skal være merket, fortrinnsvis for hver 50 meter, slik at personell inne i tunnelen vet hvor han eller hun befinner seg/hvor nærmeste rømningsutgang er.

Gassmåling

Det skal alltid foretas gassmåling før entring og ved arbeider i områder med farlige gasser eller lavt oksygennivå, se kapittel 5.2.

Merking og varsling av at arbeid pågår

Virksomheten må ha varslingsrutiner for arbeid i kulverter, tunneler og store ledninger. Markér og signalisér når arbeid pågår i kulverten, tunnelen eller i ledninger. Eksempelvis merking med “Arbeid pågår – personell i røret”.

Bruk av verne- og sikkerhetsutstyr

Følgende verne- og sikkerhetsutstyr benyttes

 • Lett synlig arbeidstøy (gjerne i synlighetsklasse 3), hansker, hjelm, vernesko/-støvler. Hjelm bør ha hodelykt, og må være kompatibel med åndedrettsvern og kommunikasjonsutstyr.
 • Vernebriller/visir ved behov
 • Hørselsvern ved behov
 • Åndedrettsvern ved behov, eventuelt for rømning
 • Egnet utstyr for kommunikasjon med sikkerhetsvakt
 • Håndlykter
 • Gassmåler (se kapittel 5.2)
 • Førstehjelpsutstyr (utrykningsenhet hos sikkerhetsvakt)
 • Fluoriserende lysstav
 • Se kapittel 5.1 for verne- og sikkerhetsutstyr som skal benyttes ved arbeid med fare for kontakt med avløpsvann og -slam.
 • Annet utstyr ved behov (sikkerhetsline, sikkerhetsseler/vest, løfteutstyr mv.)

Jording av elektrisk utstyr

Alt elektrisk utstyr som brukes i forbindelse med arbeid i kulvert, tunnel eller ledning skal forsynes med strøm via jordfeilbryter. Test jordfeilbryteren daglig i løpet av perioden det elektriske utstyret skal brukes inne i kulverten/tunnelen/ledningen.

Tiltak ved arbeid på og ved veg

Se kapittel 5.29 for tiltak knyttet til arbeid på og ved veg (varsling og sikring av arbeidssted etc.).

Øvrige tiltak ved arbeid i vannfylte kulverter og tunneler

Ved arbeid i vannfylte kulverter og tunneler er også følgende tiltak aktuelle:

 • Om man må gå i en vannfylt tunnel skal det benyttes tørrdrakt og stav, samt vanntett vernetøy, støvler og vanntette hansker.
 • Sjekk værmeldingen før arbeidet påbegynnes. Gå ikke inn i tunnelen om avrenning og vannivå er høyere enn normalt (eksempelvis om det skal regne mye).
 • Gå ikke inn i tunneler om vannet overstiger knehøyde, da det blir tungt å bevege seg og det blir vanskeligere å rømme om det skulle bli nødvendig.
 • Dersom arbeidet utføres fra båt skal tørrdrakt benyttes. Båten skal være utrustet med årer, båtshake, luftpumpe og lang line. Båten skal være sikker og klare et evt. havari. Båten bør være flatbunnet.

Øvrige tiltak ved arbeid i ledninger

Ved arbeid i ledninger er også følgende tiltak aktuelle:

 • Vurder først om det er mulig å benytte andre metoder som innebærer at man ikke behøver å arbeide inne i ledninger.
 • Egnethet i forhold til alder og fysikk må vurderes for arbeidstakere som skal arbeide i ledninger.
 • Oppholdstid for arbeid inne i ledning må være begrenset. Jo tyngre og vanskeligere arbeidet er, desto kortere oppholdstid (maks 3 timer).
 • Ved arbeid i avløpsledninger og vannfylte ledninger må tilførselen stenges av eller pumpes bort for at det skal være mulig å gjennomføre arbeidet. Det må etableres en stengeplan for nedstengningen og iverksettes nødvendige tiltak for å forhindre at tilførsler åpnes under arbeidet (merking, avlåsing, kutte strømtilførsel etc.)
 • Rør tappes i god tid før entring for å kontrollere at alle ventiler er tette. Sjekk nøye at alle inn- og utløp er tette. Dobbelt barriere skal benyttes dersom det er mulig.
 • Benytt en form for vogn for transport inne i ledningen der dette er mulig. Avhengig av størrelse på ledningen og omfanget av arbeidet kan man benytte enten en motordrevet vogn eller en vogn/plate som man sparker seg frem på. Vognen skal være utstyrt med en løkke som det går an å feste et tau i, i tilfelle behov for evakuering/redning oppstår. Da kan man dra ut vognen og den som arbeider inne i ledningen. Motordrevet vogn må ha elektrisk motor og bør være koblet til motordrevet vinsj, i tillegg til å være utstyrt med brannslukningsapparat og tau for å også kunne trekke vognen ut manuelt. Arbeidstakere som skal benytte vogn for transport inne i ledningen må ha spesiell opplæring knyttet til dette.
 • Det er en fordel om kamera finnes og benyttes slik at sikkerhetsvakten utenfor ledningen hele tiden kan se den som arbeider inne i ledningen.
 • Ved arbeid i ledninger er det nødvendig med vifter som ventilerer ledningen og tilfører uteluft.