Graving og arbeid i grøfter og sjakter

1. Typiske risikoforhold

Graving og arbeid i grøfter og sjakter kan være forbundet med ulike risikoforhold:

 • Utrasing av grøft/sjaktvegg
 • Fall i grøft/sjakt
 • Fallende gjenstander i grøft/sjakt
 • Kontakt med strøm/spenning ved skade på/overgraving av strømkabler eller ved konflikt med høyspentledninger
 • Plutselig utstrømning av store mengder vann ved skade på nærliggende trykkledning
 • Skolding som følge av kontakt med vann med høy temperatur under høyt trykk ved skade på fjernvarmeledning
 • Gasslekkasje og eventuelt brann/eksplosjon ved skade på gassledning
 • Påkjørsel ved arbeid på og ved trafikkert veg eller jernbane/sporvei
 • Kontakt med avløpsvann og -slam ved graving og arbeid nær avløpsledninger

2. Slik jobber du sikkert

Kabelpåvisning og innhenting av gravetillatelse

Ved planlegging av gravearbeider må det vurderes om arbeidene kan komme i konflikt med eksisterende infrastruktur på, over eller under bakken, f.eks. veger, høyspent luftstrekk, høyspentkabler, VA-ledninger, fjernvarmeledninger, jernbane, sporvei mv.

Kabelpåvisning må gjennomføres og gravetillatelse innhentes ved behov, og nødvendige sikkerhetstiltak under utførelsen av arbeidet må planlegges i samråd med berørte anleggseiere/kabeletater.

Sikkerhetsvakt

Det må alltid vurderes om det av sikkerhetsmessige hensyn må være minimum 2 personer til stede under utførelsen av arbeidet. Dersom vurderingen viser at det skal være to personer til stede, skal minst en person tillegges oppgaven som sikkerhetsvakt. Sikkerhetsvakten skal befinne seg på sikkert sted, og skal hele tiden mens arbeidet pågår ha øyekontakt med personen som utfører arbeidet. Sikkerhetsvakten skal ha nødvendig verne-, beredskaps- og førstehjelpsutstyr tilgjengelig, inkludert egnet kommunikasjonsutstyr for tilkalling av hjelp ved en eventuell uønsket hendelse.

Sikker nedstigning og rømning

Det må etableres sikre adkomster til grøfter og sjakter. I grøft dypere enn 1 meter skal det alltid være en eller flere rømningsveier. Rømning kan for eksempel skje ved bruk av typegodkjent stige.

Sikring mot fall i grøft/sjakt

Grøfter og sjakter må sikres slik at personer eller arbeidsutstyr/kjøretøy ikke faller i disse. Type og omfang av sikringstiltak (sperrebånd, byggegjerde, kjøresterkt rekkverk mv.) må tilpasses det aktuelle arbeidet og arbeidsstedet.

Bruk av verneutstyr

Nødvendig verneutstyr skal benyttes ved arbeid i grøft eller sjakt. Dette omfatter minimum hjelm, vernesko/-støvler og arbeidstøy som er lett synlig, gjerne i synlighetsklasse 3.

Ytterligere verneutstyr skal benyttes der dette er påkrevet, eksempelvis ifm. arbeid med fare for kontakt med avløpsvann og -slam (se kapittel 5.1).

Mellomlagring av gravemasser

Gravemasser skal plasseres slik at de ikke kan forårsake utrasing. Massene skal ikke legges nærmere sjakt- eller grøftekant enn at det er minimum 1 meter fri avstand mellom massenes fyllingsfot og kanten. Dersom det er begrenset plass for mellomlagring av massene på stedet bør disse kjøres til midlertidig lagringsplass.

Avstiving av grøfter

 • Ved bruk av prefabrikkerte avstivninger eller annet personvern til bruk i grøft, skal bruksveiledning klart vise til hvilke dybder og hvilke jordarter konstruksjonen er beregnet for. Kravet om dokumentasjon av beregninger på arbeidsplassen vil da bortfalle. Spunt regnes i denne sammenheng ikke som prefabrikkert og skal dimensjoneres av faglig kvalifisert person ved dybder større enn 2,0 m.
 • Unødig opphold i grøft eller sjakt under riving av avstivning skal ikke forekomme.

Grøfter eller sjakter som er grunnere enn 2 meter

Følgende krav og tiltak gjelder for grøfter eller sjakter som er grunnere enn 2 meter:

 • Grøfte-/sjaktsidene kan graves rette med mindre det foreligger særskilte faremomenter.
 • For uavstivede grøfter og sjakter skal sidene gis en forsvarlig helling:
  • Tørre masser bør gis en helling på minst 63 grader.
  • Leire/våte masser bør gis en helling på minst 53 grader.
  • Tidligere oppgravde masser bør gis en helling på minst 45 grader.

Hellingsvinkelen skal kontrolleres med skråmal og vaterpass eller annen likeverdig måte.

 • I frossen jord kan det graves med vertikale grøfte- eller sjaktsider når gjenfylling skal foretas før det er fare for opptining. Er grøften eller sjaktene dypere enn telen, skal veggene under telen avstives når det er fare for utrasing som kan skade arbeidstaker.

Grøfter eller sjakter som er dypere enn 2 meter

 • Krav og tiltak som gjelder for grøfter eller sjakter som er dypere enn 1,25 meter skal etterkommes.
 • Ved graving av grøfter dypere enn 2 meter skal avstivningen dimensjoneres av faglig kvalifisert person og beregningene skal kunne dokumenteres på forespørsel.

Varsling og sikring av arbeidssted på/nær veg

Se kapittel 5.29 for tiltak knyttet til arbeid på og ved veg.