Arbeid i sumper, tanker, tildekkede bassenger (inkl. høydebasseng) og lukkede rom (vannbehandlingsanlegg og transportsystem vann)

1. Typiske risikoforhold

Typiske risikoforhold ved arbeid i tanker, tildekkede bassenger og lukkede rom kan være knyttet til:

 • Fall i vann (drukning)
 • Fall fra høyde ved entring av sjakter, tanker eller bassenger eller på glatt underlag
 • Fallende gjenstander eller klemfare ved håndtering av tungt utstyr
 • Plutselig innstrømning av store mengder vann under arbeid i basseng
 • Klem- eller kuttfare som følge av plutselig oppstart av pumper og omrørere
  (bevegelige deler)
 • Arbeid i områder med lavt oksygeninnhold
 • Eksponering for helsefarlige gasser eller kjemikalier, spesielt ved arbeid i tank samt ved rengjøring og desinfisering
 • Arbeid i eksplosjonsfarlige områder ved arbeid i tank 

Dersom det er behov for dykkeoperasjoner må risiko og behov for tiltak vurderes spesielt for den aktuelle dykkeoperasjonen. Virksomheter som selv utfører dykkeoperasjoner må ha nødvendige rutiner for utførelse av slikt arbeid i sitt HMS-styringssystem. Dette er ikke omtalt videre her.

2. Slik jobber du sikkert

Planlegging av arbeid – entringstillatelsessystem

Det skal etableres et entringstillatelsessystem for arbeid i tanker, tildekkede bassenger og lukkede rom hvor det kan være lite oksygen eller farlig arbeidsatmosfære (helsefarlige eller eksplosjonsfarlige gasser).

Det skal utpekes en sertifikatutsteder som utsteder entringstillatelser til slike områder. Sertifikatutsteder skal være en kompetent person som er gitt spesiell opplæring til oppgaven, og virksomheten skal melde fra til Arbeidstilsynet om hvem som til enhver tid har denne rollen.

Tømming, rengjøring og kontroll av tanker

Ved planlegging av arbeidet skal det alltid vurderes om arbeidet kan utføres uten at det er behov for entring av tanken.

Ved arbeid som innebærer behov for entring av tanker, må tømming/nedtapping gjøres i tilstrekkelig tid før entring slik at det kan kontrolleres at alle ventiler er tette. Det må etableres en stengeplan for nedstengningen og iverksettes nødvendige tiltak for å forhindre at ventiler åpnes under arbeidet (merking, avlåsing, kutte strømtilførsel etc.). Det er viktig at tanken tømmes og rengjøres skikkelig slik at det ikke er kjemikalierester igjen i denne.

Nedtapping og kontroll av bassenger

Ved arbeid som innebærer behov for entring av bassenger må tømming/nedtapping gjøres i tilstrekkelig tid før entring slik at det kan kontrolleres at alle ventiler er tette. Det må etableres en stengeplan for nedstengningen og iverksettes nødvendige tiltak for å forhindre at ventiler åpnes under arbeidet (merking, avlåsing, kutte strømtilførsel etc.).

Gassmåling

Det skal alltid foretas gassmåling før entring og ved arbeid i basseng, se kapittel 5.2.

Utkobling og sikring av maskiner og elektrisk utstyr

Før arbeid på eller nær maskiner og elektrisk utstyr må dette kobles ut. Det må iverksettes nødvendige tiltak (merking, avlåsning etc.) for å forhindre at utstyret kobles inn igjen under arbeidet.

Utlufting av arbeidsområder

Før entring av bassenger, tanker og lukkede rom skal det alltid gjennomføres forsvarlig utlufting.

Ventilasjonsvifte kan benyttes ved behov.

Sikkerhetsvakt

Det skal alltid være to personer tilstede ved arbeid i tanker og tildekkede bassenger og lukkede rom.  Minst en person skal tillegges oppgaven som sikkerhetsvakt. Sikkerhetsvakten skal befinne seg på sikkert sted, og skal hele tiden mens arbeidet pågår ha øyekontakt med personen som utfører arbeidet. Sikkerhetsvakten skal ha nødvendig verne-, beredskaps- og førstehjelpsutstyr tilgjengelig, inkludert egnet kommunikasjonsutstyr for tilkalling av hjelp ved en eventuell uønsket hendelse.

Sikkerhetssele med livline

Ved nedstigning og arbeid i sumper, tanker, tildekkede bassenger og lukkede rom skal det vurderes om det skal brukes sikkerhetssele med livline, eventuelt med fallblokk.

Det er viktig at sikkerhetsvakten har nødvendig utstyr for- og er trent i å redde personer fra sumper, tanker, tildekkede bassenger og lukkede rom (sveiv/vinsj). Dette bør øves jevnlig.

Bruk av annet verne- og sikkerhetsutstyr

Følgende verne- og sikkerhetsutstyr benyttes:

 • Åndedrettsvern evt. i kombinasjon med friskluftstilførsel ved behov (gjelder spesielt ved rengjøring og annet arbeid som innebærer bruk av kjemikalier).
 • Annet utstyr ved behov avhengig av arbeidet som skal utføres.

Sikker entring og rømning

Ved entring av sumper, tanker og bassenger skal det benyttes typegodkjent stige (fastmontert eller løs). Dersom fastmontert stige eller leider skal benyttes må det kontrolleres at denne er i sikkerhetsmessig god stand før den tas i bruk. Ved bruk av løs stige skal stigen stilles opp slik at den står stødig og sikres mot utglidning eller velt, sidelengs eller bakover. Dette gjøres fortrinnsvis ved at stigen festes i toppen dersom det er mulighet for dette.

Løse deler og verktøy som eventuelt kan falle ned i sumpen/bassenget/tanken må fjernes.

Sikring av arbeidsområder

Ved arbeid som medfører behov for midlertidig fjerning av luker, rister, overdekning over bassenger eller andre sikkerhetsinnretninger, må arbeidsområdet avsperres og skiltes. Luker, rister, overdekning og øvrige sikkerhetsinnretninger må reetableres når arbeidet er avsluttet.

Tiltak ved arbeid med kjemikalier

Se kapittel 5.26 for tiltak knyttet til arbeid med kjemikalier.