Arbeid i trykkøknings-/reduksjonsstasjon (transportsystem vann)

1. Typiske risikoforhold

Arbeid i trykkøknings-/reduksjonsstasjon kan være forbundet med ulike farer:

  • Fallende gjenstander eller klemfare ved håndtering av tungt utstyr (pumper, ventiler, mengdemåler etc.)
  • Slag fra utstyr som ødelegges i kum/stasjon

For trykkreduksjonsstasjoner som ligger i kum vil det i tillegg være fare for:

  • Fall fra høyde eller ved nedstigning i kum
  • Arbeid i områder med lavt oksygeninnhold, spesielt i kummer med liten luftutskifting
  • Plutselig innstrømning av store mengder vann under arbeid i kum

2. Slik jobber du sikkert

Avstengning og kontroll

Behov for avstengning av ledninger inn til stasjonen må vurderes i forhold til arbeidet som skal utføres. Det må etableres en stengeplan for nedstengningen og iverksettes nødvendige tiltak for å forhindre at ventiler åpnes under arbeidet (merking, avlåsing, kutte strømtilførsel etc.).

Sikkerhetsvakt

Det må alltid vurderes om det av sikkerhetsmessige hensyn må være minimum 2 personer tilstede under utførelsen av arbeidet. Dersom trykkreduksjonsstasjonen er i kum skal det alltid være minimum 2 personer til stede under utførelsen av arbeidet (se kapittel 5.16 for flere tiltak knyttet til sikkert arbeid i kum).

I tilfeller hvor det skal være to personer tilstede, skal minst en person tillegges oppgaven som sikkerhetsvakt. Sikkerhetsvakten skal befinne seg på sikkert sted, og skal hele tiden mens arbeidet pågår ha øyekontakt med personen som utfører arbeidet. Sikkerhetsvakten skal ha nødvendig verne-, beredskaps- og førstehjelpsutstyr tilgjengelig, inkludert egnet kommunikasjonsutstyr for tilkalling av hjelp ved en eventuell uønsket hendelse.

Bruk av løfteutstyr for håndtering av tungt utstyr

Nødvendig løfteutstyr, for eksempel traverskran eller løpekatt med talje, skal være tilgjengelig for håndtering av tungt utstyr, se kapittel 5.23.