Arbeider i pumpestasjon (transportsystem avløp)

Figur 6: Arbeid i pumpestasjon (Foto: IVAR IKS)

1. Typiske risikoforhold

Arbeid i pumpestasjon kan være forbundet med en rekke farer:

 • Fall i vann (drukning)
 • Plutselig innstrømning av store mengder vann under arbeid i sump (drukning)
 • Arbeid i områder med lavt oksygeninnhold, spesielt i områder med liten luftutskifting
 • Eksponering for helsefarlige gasser
 • Eksplosjonsfare som følge av metangass
 • Kontakt med avløpsvann og -slam
 • Fall fra høyde eller på glatt underlag ved entring av pumpesump
 • Fallende gjenstander eller klemfare ved håndtering av tungt utstyr
 • Strømgjennomgang og lysbueeksplosjon ved arbeid på og ved elektriske anlegg og -utstyr

2. Slik jobber du sikkert

Nedtapping og kontroll

Ved arbeid som innebærer behov for entring av pumpesump må innløpsledningen stenges og tømming gjøres i tilstrekkelig tid før entring slik at det kan kontrolleres at alle ventiler er tette. Det må etableres en stengeplan for nedstengningen og iverksettes nødvendige tiltak for å forhindre at ventiler åpnes under arbeidet (merking, avlåsing, kutte strømtilførsel etc.).

Ved arbeid i områder med fare for store vannmengder ved nedbør, er det viktig å sjekke værmeldingen før arbeidet påbegynnes. Dersom det er meldt perioder med store nedbørsmengder bør arbeidet utsettes.

Gassmåling

Det skal alltid foretas gassmåling før entring og ved arbeid i pumpesump, se kapittel 5.2.

Utlufting av arbeidsområder

Gassmåler skal alltid benyttes ved nedstigning i pumpesump.

Før nedstigning skal det alltid gjennomføres forsvarlig utlufting. Ved behov kan det benyttes ventilasjonsvifte for å tvinge frisk luft ned i bunnen av pumpesumpen.

Slamsuger kan også benyttes for å fjerne slam.

Sikkerhetsvakt

Det skal alltid være 2 personer tilstede ved nedstigning og arbeid i pumpesump. Det skal også være 2 personer til stede ved arbeid som krever fjerning av sikkerhetsrist til pumpesump. Minst en person skal tillegges oppgaven som sikkerhetsvakt. Sikkerhetsvakten skal oppholde seg på sikkert sted, og skal hele tiden mens arbeidet pågår ha øyekontakt med personen som utfører arbeidet. Sikkerhetsvakt skal ha nødvendig verne-, sikkerhets- og beredskapsutstyr tilgjengelig, inkludert kommunikasjonsutstyr for tilkalling av hjelp ved en uønsket hendelse.

Sikkerhetssele med livline

Ved entring av og arbeid i pumpesumpen skal det brukes sikkerhetssele med livline, eventuelt med fallblokk. Det er viktig at sikkerhetsvakten har nødvendig utstyr for- og er trent i å redde personer fra pumpesump (sveiv/vinsj). Dette bør øves jevnlig.

Bruk av annet verne- og sikkerhetsutstyr

Annet verne- og sikkerhetsutstyr som benyttes:

 • Ved arbeid i pumpesump skal overtrekksklær (regntøy), støvler med sklisikker såle og vannbestandige hansker benyttes.
 • Se kapittel 5.1 for verne- og sikkerhetsutstyr som skal benyttes ved arbeid med fare for kontakt med avløpsvann og -slam.
 • Åndedrettsvern evt. i kombinasjon med friskluftstilførsel ved behov.

Sikker nedstigning og rømning

Nedstigning i pumpesump skal skje med bruk av typegodkjent stige (fastmontert eller løs). Ved bruk av fastmontert stige skal det sjekkes om den er i sikkerhetsmessig god stand og at den ikke er glatt/forsøplet før den tas i bruk. Stige som brukes i pumpesump skal stikke minst 1 meter over toppen av pumpesumpen.

Løse deler og verktøy som eventuelt kan falle ned i pumpesumpen må fjernes.

Bruk av løfteutstyr for å unngå tunge manuelle løft

Nødvendig løfteutstyr skal være tilgjengelig ved behov, for eksempel løpekatt med talje.

Tiltak ved arbeid på og ved elektriske anlegg og utstyr

Se kapittel 5.25 for tiltak ved arbeid på og ved elektriske anlegg og utstyr.