Arbeid i fordrøyingsbasseng (transportsystem avløp)

1. Typiske risikoforhold

Typiske risikoforhold ved arbeid i fordrøyningsbasseng er knyttet til:

 • Fall i vann (drukning)
 • Fall fra høyde eller på glatt underlag
 • Plutselig innstrømning av store mengder avløpsvann/-slam under arbeid i basseng
 • Arbeid i områder med lavt oksygeninnhold
 • Eksponering for helsefarlige gasser eller kjemikalier
 • Eksplosjonsfare ved arbeid i eksplosjonsfarlige områder
 • Fallende gjenstander eller klem ved håndtering av tungt utstyr
 • Kontakt med avløpsvann eller -slam

2. Slik jobber du sikkert

Planlegging av arbeid – entringstillatelsessystem

Det skal etableres et entringstillatelsessystem for arbeid i fordrøyningsbasseng hvor det kan være lite oksygen eller farlig arbeidsatmosfære (helsefarlige eller eksplosjonsfarlige gasser).

Det skal utpekes en sertifikatutsteder som utsteder entringstillatelser til slike områder. Sertifikatutsteder skal være en kompetent person som er gitt spesiell opplæring til oppgaven, og virksomheten skal melde fra til Arbeidstilsynet om hvem som til enhver tid har denne rollen.

Nedtapping og kontroll

Ved arbeid som innebærer behov for entring av fordrøyningsbasseng må tømming/ nedtapping gjøres i tilstrekkelig tid før entring slik at det kan kontrolleres at alle ventiler er tette. Det må etableres en stengeplan for nedstengningen og iverksettes nødvendige tiltak for å forhindre at ventiler åpnes under arbeidet (merking, avlåsing, kutte strømtilførsel etc.).

Utlufting av arbeidsområder

Før entring av fordrøyningsbasseng skal det alltid gjennomføres forsvarlig utlufting.

Ved behov kan det benyttes ventilasjonsvifte for å tvinge frisk luft ned i bunnen av bassenget.

Gassmåling

Det skal alltid foretas gassmåling før entring og ved arbeider i områder med farlige gasser eller lavt oksygennivå, se kapittel 5.2.

Sikkerhetsvakt

Det skal alltid være to personer tilstede ved åpning av sikkerhetsrist, entring av og arbeid i fordrøyningsbasseng.  Minst en person skal tillegges oppgaven som sikkerhetsvakt. Sikkerhetsvakten skal befinne seg på sikkert sted, og skal hele tiden mens arbeidet pågår ha øyekontakt med personen som utfører arbeidet. Sikkerhetsvakten skal ha nødvendig verne-, beredskaps- og førstehjelpsutstyr tilgjengelig, inkludert egnet kommunikasjonsutstyr for tilkalling av hjelp ved en eventuell uønsket hendelse.

Sikkerhetssele med livline

Ved nedstigning og arbeid i fordrøyningsbasseng skal det brukes sikkerhetssele med livline festet til fallblokk med vinsj/sveiv. Det er viktig at sikkerhetsvakten har nødvendig utstyr for- og er trent i å redde personer fra fordrøyningsbasseng (sveiv/vinsj). Dette bør øves jevnlig.

Bruk av annet verne- og sikkerhetsutstyr

Følgende verne- og sikkerhetsutstyr benyttes:

 • Ved arbeid i fordrøyningsbasseng skal overtrekksklær (regntøy), støvler med sklisikker såle og vannbestandige hansker benyttes.
 • Se kapittel 5.1 for verne- og sikkerhetsutstyr som skal benyttes ved arbeid med fare for kontakt med avløpsvann og -slam.
 • Åndedrettsvern evt. i kombinasjon med friskluftstilførsel ved behov.
 • Annet utstyr ved behov avhengig av arbeidet som skal utføres, for eksempel kommunikasjonsutstyr for kommunikasjon mellom arbeidstaker og sikkerhetsvakt.

Sikker nedstigning og rømning

Nedstigning i fordrøyningsbasseng skal skje på sikker måte. Ved bruk av fastmontert trapp eller leider skal det sjekkes om den er i sikkerhetsmessig god stand før den tas i bruk. Dersom mobil stige skal benyttes for adkomst, er det viktig at stigen stilles opp slik at den står stødig og at den sikres mot utglidning eller velt.

Løse deler og verktøy som eventuelt kan falle ned i bassenget må fjernes.

Sikring av arbeidsområder

Ved arbeid som medfører behov for midlertidig fjerning av luker, rister eller andre sikkerhetsinnretninger, må arbeidsområdet avsperres og skiltes. Luker, rister og øvrige sikkerhetsinnretninger må reetableres når arbeidet er avsluttet.

Bruk av løfteutstyr for å unngå tunge manuelle løft

Nødvendig løfteutstyr, for eksempel traverskran eller løpekatt med talje, skal være tilgjengelig ved håndtering av tungt utstyr, se kapittel 5.23.