Spyling og suging (transportsystem avløp)

Figur 5: Spyling og suging, transportsystem avløp (Foto: IVAR IKS)

1. Typiske risikoforhold

Arbeid med spyling og slamsuging på avløpsnettet kan være forbundet med en rekke risikoforhold:

 • Tunge løft av kumlokk og slanger
 • Klemfare ved håndtering av kumlokk
 • Håndtering av trykksatte slanger
 • Fall i kum/arbeid i høyden
 • Kontakt med avløpsvann og -slam (spredning av aerosoler som kan inneholde avløpsvann og bakterier)
 • Fare for påkjørsel/kollisjon ved arbeid på og ved trafikkert veg
 • Belastnings- eller vibrasjonsskader

I forbindelse med spyling og slamsuging kan det være behov for entring og arbeid kum. Se kapittel 5.16 for mer informasjon om farer ved entring og arbeid i kum, herunder arbeid i trange rom, eksponering for helse- og eksplosjonsfarlige gasser og lavt oksygennivå.

2. Slik jobber du sikkert

Opplæring og instruks

Arbeidstakere som skal utføre spyling og slamsuging må ha nødvendig opplæring i dette arbeidet. Det skal foreligge en egen instruks om høytrykksspyling.

Sikkerhetsvakt

Det skal alltid være to personer tilstede ved arbeid med høytrykksspyling. Minst en person skal tillegges oppgaven som sikkerhetsvakt. Sikkerhetsvakten skal befinne seg på sikkert sted, og skal hele tiden mens arbeidet pågår ha øyekontakt med personen som utfører arbeidet. Sikkerhetsvakten skal ha nødvendig verne-, beredskaps- og førstehjelpsutstyr tilgjengelig, inkludert egnet kommunikasjonsutstyr for tilkalling av hjelp ved en eventuell uønsket hendelse.

Kontroll av utstyr

Arbeidsgiver må sikre at utstyret vedlikeholdes og kontrolleres jevnlig. Stråleinnretning skal prøves og kontrolleres minimum hver 12. måned av person med nødvendig kunnskap om og erfaring med slike anlegg.

Utstyret kontrolleres før bruk:

 • Tanken og kuplinger er uskadede.
 • Under- og overtrykksventiler løser ut som de skal.
 • Materiell/utstyr som er skadet må byttes ut.
 • Kuplinger på spyleslange er godkjente for spyleslanger og av rett type og størrelse. Bytte av kuplinger skal gjøres av personer som har kunnskap og erfaring med spyleslanger.
 • Låseinnretninger (kuplinger) på sugeslanger skal sitte fast.

Andre spesielle tiltak ved høytrykksspyling

Det bør settes begrensninger på hvor lenge arbeidstakere kan arbeide med høytrykksspyling, slik at ingen arbeider med dette flere timer i strekk. Arbeidet kan være tungt og støyende, og dysen kan overføre vibrasjoner. Der det er mulig – stå litt unna kummen og på en plass hvor man ikke risikerer å bli truffet av sprut, og ikke kikk ned i kummen. 

Sikkerhet mot fall i kum

For å unngå fall i kum bør følgende forholdsregler tas:

 • Reduser risikoen for å snuble ved å ikke plassere gjenstander i nærheten av kummen.
 • Vurder om det skal benyttes sikkerhetssele og -line som gjør at man ikke kan falle ned i kummen (forutsetter at lengden på sikkerhetslinen er tilpasset avstanden til kummen).

Bruk av personlig verne- og sikkerhetsutstyr

Følgende verne- og sikkerhetsutstyr benyttes:

 • Visir, evt. vernebriller.
 • Vanntette arbeidsklær, hansker og støvler/vernesko. Ved arbeid på eller ved veg skal arbeidstøy i synlighetsklasse 3 benyttes.
 • Se kapittel 5.1 for verne- og sikkerhetsutstyr som skal benyttes ved arbeid med fare for kontakt med avløpsvann og -slam.
 • Det skal alltid foretas gassmåling før entring og ved arbeider i områder med farlige gasser eller lavt oksygennivå, se kapittel 5.2.
 • Løfteutstyr for kumlokk, for eksempel kumkrok eller magnet som kan benyttes ved løft med kranarm montert på bilen eller annet løfteutstyr.
 • Åndedrettsvern som beskytter mot aerosoler og bakterier.
 • Hørselsvern.
 • Egnet utstyr for kommunikasjon (for eksempel hørselsvern med innebygget headset for å lette kommunikasjonen under arbeidet).

Tiltak ved arbeid på og ved veg

Se kapittel 5.29 for tiltak knyttet til arbeid på og ved veg (varsling og sikring av arbeidssted etc.).