Spyling (vannbehandlingsanlegg)

1. Typiske risikoforhold

På vannbehandlingsanlegg må blant annet bassenger, kanaler og tanker spyles og rengjøres jevnlig. Spyling utføres både med vann med normalt driftstrykk og vann med høyt trykk.

Spyling kan innebære flere risikoforhold:

 • Håndtering av trykksatte slanger (ved høytrykksspyling)
 • Belastnings- eller vibrasjonsskader (ved høytrykksspyling)
 • Kuttskader ved eksponering for vann under høyt trykk
 • Øyeskader ved sprut av returvæske som inneholder løse partikler
 • Elektrisk støt
 • Eksponering for støy (ved høytrykksspyling)
 • Eksponering for helsefarlige kjemikalier ved bruk av tilsetningsstoffer
 • Redusert sikt på grunn av damp

Dersom spyling skal gjennomføres i områder med fare for lavt oksygennivå eller farlige gasser, henvises det til kapittel 5.2 for mer informasjon om farer og tiltak.

2. Slik jobber du sikkert

Opplæring og instruks

Arbeidstakere som skal utføre spyling må ha nødvendig opplæring i dette arbeidet. Det skal foreligge en egen instruks om høytrykksspyling, og arbeidstakere skal ha dokumentert opplæring i bruk av høytrykksspyleutstyret.

Sikkerhetsvakt

Det skal alltid være to personer tilstede ved arbeid med høytrykksspyling. Minst en person skal tillegges oppgaven som sikkerhetsvakt. Sikkerhetsvakten skal befinne seg på sikkert sted, og skal hele tiden mens arbeidet pågår ha øyekontakt med personen som utfører arbeidet. Sikkerhetsvakten skal ha nødvendig verne-, beredskaps- og førstehjelpsutstyr tilgjengelig, inkludert egnet kommunikasjonsutstyr for tilkalling av hjelp ved en eventuell uønsket hendelse.

Vedlikehold og kontroll av høytrykksspyleutstyr

Arbeidsgiver må sikre at høytrykksspyleutstyret vedlikeholdes og kontrolleres jevnlig. Sjekk at slanger og koblinger er i god stand før bruk. Stråleinnretning skal prøves og kontrolleres minimum hver 12. måned av person med nødvendig kunnskap om og erfaring med slike anlegg.

Sikker håndtering av høytrykksspyleslange

Stå støtt slik at man unngår å falle dersom slangen rykker til. Rett aldri slangen slik at vannet kan treffe andre personer som oppholder i nærheten. Spesielt farlig er det om strålen treffer øyne eller en ubeskyttet kroppsdel (klær gir en viss beskyttelse).

Andre tiltak ved høytrykksspyling

Bruk bare kaldt eller lunket vann (ikke varmt).

Det bør settes begrensninger på hvor lenge arbeidstakere kan arbeide med høytrykksspyling, slik at ingen arbeider med dette flere timer i strekk. Arbeidet kan være tungt og støyende, og dysen kan overføre vibrasjoner.

Sikkerhet mot strømgjennomgang

Unngå bruk av vann i områder med elektrisk utstyr uten tilstrekkelig kapsling. Dette kan føre til kortslutning eller at vannet leder strøm.

Bruk av verne- og sikkerhetsutstyr

Følgende verne- og sikkerhetsutstyr benyttes:

 • Vanntette arbeidsklær, hansker og støvler/vernesko. Støvler/vernesko skal ha sklisikker såle.
 • Visir, evt. med tilbehør som også beskytter hals og hår.
 • Hørselsvern ved behov.
 • Egnet utstyr for kommunikasjon ved behov.

Tiltak ved bruk av kjemikalier

Se kapittel 5.26 for tiltak knyttet til arbeid med kjemikalier.