Gravide arbeidstakere og arbeidstakere i fertil alder

1. Typiske risikoforhold

Noen arbeidsmiljøforhold kan ha en uheldig påvirkning på graviditet. Disse kan være farlige for barnet (både før det blir født og så lenge det blir ammet), den gravide kvinnen og for fertiliteten både hos menn og kvinner.

Arbeidsmiljøforhold som kan innebære risiko for barnet eller den gravide kvinnen omfatter blant annet:

 • Kjemiske stoffer som for eksempel organiske løsemidler, metaller, giftige gasser (herunder CO og H2S) og kreftfremkallende stoffer
 • Bakterier, virus og andre smittestoffer
 • Arbeid som innebærer tunge løft og fysisk tungt arbeid
 • Langvarig arbeid i stående stilling
 • Vibrasjoner/rystelser
 • Ioniserende stråling
 • Ikke-ioniserende stråling som kan medføre oppvarming av vev
 • Svært høye temperaturer
 • Arbeid som krever god balanse, smidighet eller hurtighet (for eksempel ferdsel i leidere)
 • Arbeid med risiko for oksygenmangel
 • Ubekvem arbeidstid, skiftarbeid og nattarbeid
 • Lange arbeidsreiser
 • Arbeid uten mulighet for hvilepauser 

Arbeidsmiljøforhold kan også påvirke fertiliteten hos menn og kvinner. Dette kan skje som følge av eksponering for enkelte kjemiske stoffer som for eksempel organiske løsemidler og kreftfremkallende stoffer. Ioniserende stråling kan også medføre skader på kjønnsceller. Sædceller er dessuten ømfintlige for varme. Vanligvis fører slike skader til at fosteret ikke blir utviklet, men ender med abort så tidlig i svangerskapet at det ikke blir registrert. Svangerskap med skadede kjønnsceller vil kunne gi skader på fosteret.

2. Slik jobber du sikkert

Kartlegging og risikovurdering

Arbeidsgiver skal sørge for å vurdere om påvirkninger i arbeidsmiljøet kan gi risiko for forplantningsskader hos arbeidstakerne. Det skal iverksettes nødvendige tiltak for å forebygge helseskade for barnet eller den gravide, eller for å unngå skade på forplantningsevnen for mannlige og kvinnelige arbeidstakere.

Dersom det ikke er mulig å unngå at arbeidstakere utsettes for risiko, må nødvendige verne- og sikkerhetstiltak, inkludert personlig verneutstyr iverksettes:

 • Spesielle tiltak ved arbeid med kjemikalier (se kapittel 5.26)
 • Spesielle tiltak ved arbeid som innebærer kontakt med avløpsvann og -slam (se kapittel 5.1)

Arbeidsgiver bør rådføre seg med bedriftshelsetjeneste eller Arbeidstilsynet dersom det er uklart hvilke konkrete forhold i arbeidsmiljøet som kan være viktige i forbindelse med dette.

Informasjon om risiko for forplantningsskade

Dersom risikovurderingen viser at arbeidstakerne kan bli utsatt for forplantningsskade, skal arbeidsgiver sørge for å gi arbeidstakerne nødvendig informasjon om dette. Arbeidsgiver skal også informere arbeidstakerne om hvordan de kan beskytte seg mot slike skader. Informasjon om dette skal også gis ved ansettelse.

Tilrettelegging av arbeidet

Arbeidsgiver har plikt til å tilrettelegge arbeidet slik at gravide og ammende arbeidstakere blir beskyttet mot ubehag og skade som følge av arbeidsmiljøet og arbeidssituasjonen. Tilretteleggingen skal ivareta den enkelte arbeidstakers forutsetninger.

Dersom graviditeten fører til at kvinnen midlertidig ikke kan utføre sitt vanlige arbeid, og arbeidet ikke kan tilrettelegges, skal arbeidsgiver forsøke å finne annet passende arbeid i denne perioden.

Gravide og ammende må under ingen omstendigheter settes til arbeid som kan medføre risiko for forplantningsskade.

Arbeidsgiver skal også, dersom det er nødvendig og praktisk mulig, sørge for at det gis tilbud om omplassering til annet arbeid til menn og kvinner i forplantningsdyktig alder. Dersom omplassering ikke er mulig, skal arbeidsgiver dokumentere dette skriftlig.