Arbeid i og ved åpne bassenger (vannbehandlingsanlegg)

1. Typiske risikoforhold

Typiske risikoforhold ved arbeid i og ved åpne bassenger er knyttet til:

  • Fall i vann (drukning)
  • Fall fra høyde eller på glatt underlag
  • Plutselig innstrømning av store mengder vann under arbeid i basseng
  • Eksponering for helsefarlige kjemikalier ved rengjøring og desinfisering

2. Slik jobber du sikkert

Nedtapping og kontroll

Ved arbeid som innebærer behov for entring av basseng, skal innløpet stenges og bassenget tømmes/tappes ned i tilstrekkelig tid før entring for å kunne kontrollere at alle ventiler er tette. Det må etableres en stengeplan for nedstengningen og iverksettes nødvendige tiltak for å forhindre at ventiler åpnes under arbeidet (merking, avlåsing, kutte strømtilførsel etc.).

Sikkerhetsvakt

Det må alltid vurderes om det av sikkerhetsmessige hensyn må være minimum to personer tilstede under utførelsen av arbeidet. Dersom vurderingen viser at det skal være to personer tilstede, skal minst en person tillegges oppgaven som sikkerhetsvakt. Sikkerhetsvakten skal befinne seg på sikkert sted, og skal hele tiden mens arbeidet pågår ha øyekontakt med personen som utfører arbeidet. Sikkerhetsvakten skal ha nødvendig verne-, beredskaps- og førstehjelpsutstyr tilgjengelig, inkludert egnet kommunikasjonsutstyr for tilkalling av hjelp ved en eventuell uønsket hendelse.

Bruk av verne- og sikkerhetsutstyr

Følgende verne- og sikkerhetsutstyr benyttes:

  • Flytevest ved arbeid som innebærer fare for drukning.
  • Åndedrettsvern evt. i kombinasjon med friskluftstilførsel ved behov (gjelder spesielt ved rengjøring og annet arbeid som innebærer bruk av kjemikalier).