Håndtering av besøkende og leverandører/eksterne firma

Figur 12: Utlån av verneutstyr til besøkene (Foto: IVAR IKS)

1. Typiske risikoforhold

Besøkende og leverandører/eksterne firma er ikke nødvendigvis kjent med virksomhetens anlegg, utstyr, prosesser og aktiviteter. De har derfor ikke forutsetninger for å se/gjenkjenne eller oppfatte risiko på samme måte som de som jobber ved virksomheten i det daglige. Dette gjør at besøkende kan utgjøre en fare både for seg selv og andre. Besøkende er heller ikke kjent med rømningsveier eller varslings- og beredskapsrutiner, noe som kan medføre ekstra utfordringer ved ulykke eller ved behov for rømning/evakuering.

2. Slik jobber du sikkert

Oppfølging av besøkende

Kjentmann/følge

Besøkende skal alltid gå i følge med en person fra virksomheten.

Sikkerhetsinformasjon

Besøkende må motta nødvendig sikkerhetsinformasjon. Slik informasjon kan gis i forkant av besøket og/eller ved ankomst. Informasjonen må omfatte:

  • Relevante risikoforhold og tiltak knyttet til besøket (for eksempel biologisk helsefare ved avløpsanlegg).
  • Krav til og bruk av verne- og sikkerhetsutstyr.
  • Alarmer, varslingsrutiner, rømningsveier og beredskaps-/møteplasser ved en nødsituasjon.
Registrering ved ankomst

I en nødsituasjon er det viktig å ha oversikt over alle som oppholder seg ved virksomheten. Besøkende skal derfor registrere seg inn ved ankomst og ut ved avslutning av besøket.

Verne- og sikkerhetsutstyr

Dersom virksomheten selv ikke har verne- og sikkerhetsutstyr til utlån til besøkende, må besøkende informeres om dette i forkant slik at de selv kan ta med seg nødvendig utstyr. Av hensyn til sikkerheten, er det viktig at verneutstyret passer til den som skal bruke det. Utstyr for utlån til besøkende må derfor være tilgjengelig i ulike størrelser.

Oppfølging av leverandører/eksterne firma

Sikkerhetsopplæring

Leverandører/eksterne firma må gjennomgå nødvendig sikkerhetsopplæring før oppstart av arbeidet. Sikkerhetsopplæringen må minimum omfatte:

  • Relevante risikoforhold knyttet til det planlagte arbeidet. Dette kan både være generelle risikoforhold ved virksomheten (for eksempel biologisk helsefare ved avløpsanlegg) og spesielle forhold ved virksomheten som er av betydning for det aktuelle arbeidet som skal utføres.
  • Krav til og bruk av verne- og sikkerhetsutstyr.
  • Plassering og bruk av beredskapsutstyr.
  • Alarmer, varslingsrutiner, rømningsveier og beredskaps-/møteplasser ved en nødsituasjon.
  • Andre relevante sikkerhetstiltak i forbindelse med det planlagte arbeidet (ved behov).
Registrering ved ankomst

I en nødsituasjon er det viktig å ha oversikt over alle som oppholder seg ved virksomheten. Leverandører/eksterne firma skal derfor registrere seg inn ved ankomst og ut ved avslutning av besøket/arbeidet.