Alenearbeid og arbeidsoperasjoner som ikke skal utføres alene

1. Typiske risikoforhold

Arbeid alene, uten å ha kollegaer i nærheten, innebærer at man ikke kan regne med andre menneskers hjelp i en nødsituasjon. Kommer man ut for en ulykke kan det ta tid før dette oppdages og man får hjelp.

2. Slik jobber du sikkert

Risikovurdering av arbeidsoperasjoner som ikke skal utføres alene 

Arbeidsgiver skal ha gjennomført en risikovurdering som dokumenterer hvilke risikofylte arbeidsoperasjoner som ikke skal utføres alene.

Eksempler på risikofylt arbeid som normalt ikke skal gjennomføres alene er: 

  • Arbeid på en enhet som står under høyt trykk.
  • Arbeid som innebærer risiko for fall fra høyde.
  • Arbeid som innebærer risiko for utslipp av gass, etsende stoffer etc.
  • Arbeid som innebærer risiko for drukning.
  • Arbeid i ledninger, tunnel, pumpesump, kum, bassenger, tanker eller i andre trange/lukkede rom med fare for oksygenmangel eller eksponering for helsefarlige eller eksplosjonsfarlige gasser 

Planlegging av arbeid som må utføres alene

Alt arbeid som skal utføres alene må planlegges slik at sikkerheten til arbeidstakeren blir ivaretatt.

Det må være mulig å få tak i andre ved behov og få rask hjelp i en nødsituasjon. Dette betyr blant annet at egnet kommunikasjonsmiddel må være tilgjengelig under utførelsen av arbeidet.

Opplæring av arbeidstakere som skal utføre arbeid alene

Den som skal arbeide alene skal ha tilstrekkelig opplæring for å kunne gjøre jobben alene på en sikker måte. 

Oversikt over arbeidstakere som til enhver tid jobber alene

Arbeidsgiver må sørge for at virksomheten til enhver tid har oversikt over arbeidstakere som arbeider alene. Oversikten bør inneholde hvem som jobber alene, hvor arbeidet utføres, hvem som er kontaktperson og avtalte tidspunkt for kontakt. Dette kan innebære at den som skal arbeide alene informerer om dette før arbeidet påbegynnes og ved arbeidsdagens slutt (ved personlig oppmøte eller varsling pr. sms/telefon), og at personen ringer til en kontaktperson på bestemte tidspunkter underveis i arbeidet. 

Dersom en ansatt som har jobbet alene ikke melder seg ved evt. avtalte tidspunkter eller ved antatt sluttidspunkt, må virksomheten ha beredskapsrutiner som sikrer at nødvendige tiltak iverksettes.